Налшык  къалэ  щ1ыналъэ  администрацэм  и   1этащхьэ   Ахъуэхъу  Таймураз  зэ1ущ1э ядригъэк1уэк1ащ  школ  унафэщ1хэм.    1уэхугъуэу   къа1этам   нэхъыщхьэр  егъаджэныгъэ  1уэхущ1ап1эхэм  ц1ык1ухэр  зэрыщагъашхэрат.  Къэпщытэныгъэ   иджыблагъэ ирагъэк1уэк1ам  къигъэлъагъуахэм  арэзы  укъызэримыщ1ыр  къыхигъэщащ  къалэ  унафэщ1ым.  Апхуэдэуи  къажри1ащ     жэуап  зэрахьынур    1уэхущытык1эр  ирамыгъэф1ак1уэм.  К1эщ1 —  к1эщ1урэ   еплъынущ  еджак1уэм    ирагъэшхыр  зыхуэдэм. Ерыскъыхэк1ыу  школхэм  къа1эрыхьэм  и  ф1агъыр, и  къабзагъыр    зэхагъэк1ыу,  адэк1э  зыдэлажьапхъэхэр  къыхахын  хуейщ.    Ахъуэхъум  тк1ийуэ  иукъуэдиящ  школак1уэхэм  я  гъашхэнк1э     ныкъусэныгъэ    къыхагъэк1ыу   къазэрыхуимыдэнур,  уеблэмэ  ар    зымыгъэзащ1эхэм   лэжьап1эм  зэры1уагъэк1ынур.    Зэ1ущ1эм  и  гугъу  щащ1ащ    къалащхьэм  и  еджап1эхэм медальхэр  зэрыщат  щ1ык1эм. Ар    теухуат  школ  зыбжанэм  апхуэдэ  еджак1уэм  я  бжыгъэр  егъэлеи1уауэ  зэрыщытым.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.