Къэбэрдей  —  Балъкъэрым   Культурэмк1э  и  доктринэ  къищтащ   Республикэм  и  Правительствэм.  Дэфтэрым  1э  щ1идзащ   премьер  —  министр    Мусуков  Алий.    

  Доктринэм  къегъэна1уэ  Къэбэрдей  —  Балъкъэрым     щэнхабзэмк1э    къэрал  политикэм    и   унэт1ыныгъэхэр,     къалэн   зыщищ1ыжхэр , и  мурадхэр, 1уэху  щхьэпэхэмрэ  ахэр  гъэзащ1а  зэрыхъумрэ.  «Къэбэрдей  —  Балъкъэрым ,  лъэпкъ  куэд   здыщыпсэу ,  дин  зэхуэмыдэхэр  щызэрахьэ  щ1ып1эм \ и  щэнхабзэр  хуэгъэпсащ   зи  дунейеплъык1э,  зи    гупсысэк1э  зэтемыхуэ ц1ыхухэм    зэгуры1уэныгъэ  яку  дэлъын, урысейпсо  щэнхабзэм  хэзагъэным,  абы  щыгъуэм  хьэл  —  щэнрэ  хабзэу     къадэгъуэгурык1уэр    яхъумэжу. Итщ   1э  зыщ1адза  дэфтэрым.                                                     Къэбэрдей  —  Балъкъэрым     щэнхабзэмк1э    къэрал  политикэм   и  мураду  яубзыхуащ :  ц1ыхум    къызыхэк1а  лъэпкъым   и хьэл —  щэн хэлъу   къыдэгъэк1уэтеин;    щэнхабзэм,  тхыдэм   и  щ1эин  фэеплъхэр  хъумэн,  ахэр  щ1алэгъуалэм  гъасэныгъэ  ,щ1эныгъэ  я1энк1э   къыщыгъэсэбэпын,  Урысейм  щызек1уэ  псэук1э,   хабзэ,  дуней  тетык1эр  ялъытэу  щ1эблэр  къэгъэхъун;  Апхуэдэу  зачий  зыбгъэдэлъым  и 1уэху  ипэк1э  гъэк1уатэнри  къыщыгъэлъагъуащ  мыбдеж.  Къэбэрдей  — Балъкъэрым  щыпсэум    и1эн   хуейщ  1эмал  щ1эныгъэрэ , хъыбар  зылъыхъуэмрэ    зы1эрагъэхьэну , иджырей технологияхэр  къагъэсэбэпу.  Къыщыхьащ  Доктринэм.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.