Урысейм и президент  Путин  Владимир  УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым  Зэрызыхуигъазэ  зэ1ущ1э  ирагъэк1уэк1ынущ  нобэ.  1уэхугъуэм,  зэрыхабзэу,  ирагъэблагъащ  УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым хэтхэр, Къэрал Думэм и депутатхэр, Правительствэм щыщхэр,\ Конституцэ судым, Суд Нэхъыщхьэм, Арбитраж судым я унафэщIхэр, ХэхакIуэ комиссэм, Къэзыбж палатэм я  нэхъыжьхэр, Урысей Федерацэм и Жылагъуэ палатэм, Къэрал  Советым хэтхэр, щ1ыналъэ Iэтащхьэхэмрэ  хабзэубзыху  органхэм я унафэщIхэмрэ, политикэ, жылагъуэ, дин лэжьакIуэхэмрэ. УФ-м  и Президентым  и зыхуэгъазэныгъэм  лъабжьэ хуэхъуар ди къэрал щ1ыб, къэрал  к1уэц1  политикэм  зэпкърыхауэ тепсэлъыхьын, ц1ыхум  я  псэукIэр  егъэф1ак1уэн, экономикэ зыужьыныгъэм и хэкIыпIэхэр къэгъэлъэгъуэн, лъэпкъ проектхэр гъащIэм  хэпща  зэрыхъун  1уэхугъуэхэращ. Урысейм  и  президентым  и    хъыбарегъащ1э  1уэхущ1ап1эм и  нэхъыщхьэ   Песков  Дмитрий  и  псалъэхэмк1э,  зэ1ущ1эр    Ковид  —  19-  узыфэр  къыщызэднэк1  лъэхъэнэм    ирохьэл1эри,   нэхъ  къытеувы1энущ абы  теухуа  1уэхугъуэхэм.    Путин  Владимир УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым  Зэрызыхуигъазэ  зэ1ущ1эм  щ1идзэнущ  нобэ  сыхьэтыр  12-м. 

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.