Месяц: Июнь 2021

Губгъуэхэм, хъуп1эхэм хэс мэлхьэп1ат1эхэр  щыятэ    лъэхъэнэщ.  Роспотребнадзорым  и Къэбэрдей  — Балъкъэр къудамэм    и  хъыбарымк1э,  июнь  мазэм  ирихьэл1эу    дэ1эпыкъуныгъэ хуейуэ   щ1ыналъэм …

Налшык   траспортымк1э  и  прокуратурэм  иригъэк1уэк1ащ   Урысейм  къипшэ  мыхъуну  щыгъэува  мэкъумэш  продукцэ, сырье,  ерыскъыхэк1  щ1ыналъэм  щыземыгъак1уэным теухуа  1энат1эзэхуаку  зэ1ущ1э. Законодательсвэр  зэрагъэзащ1эр…

Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут.  11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.                                               Разбивка Жерчиликде уруннганларыбызны…

Урысей Федерацэм  и президент  Путин Владимир   июным  и  30-м    псалъэмакъ  зэ1уха ядригъэк1уэк1ынущ  къэралым  и  ц1ыхухэм.        Л1ыщхьэм  жэуап  къритынущ  зи  щхьэ …

Къэбэрдей —  Балъкъэрым  Iуэхухэр  зэкIэлъыгъэкIуэнымкIэ  и  центрымрэ     Республикэм  узыншагъэр  хъумэнымк1э  и  министерствэмрэ  щ1ыналъэм  вакцинэ   щызэхезыгъалъхьэнухэм  къахуэсэбэпын  интернет  напэк1уэц1    къызэрагъэпэщащ. Абы   …

Хэку  Зауэшхуэм    зэрыщ1идзэрэ  илъэс  80-рэ     зэрырикъум  теухуауэ     «Шэху    уэздыгъэ»  фэеплъ  1уэхугъуэ   щызэхаублащ  ди  къэралым.  Зауэм щыщ1идза  сыхьэт  бжыгъэм,   нобэ  хуэдэу. …

Къэбэрдей  —  Балъкъэрым  и 1этащхьэ   К1уэк1уэ  Казбек     зэ1ущ1эшхуэ   ядригъэк1уэк1ащ  дыгъуасэ  Федеральнэ,   республикэ  , муниципальнэ  хъыбарегъащ1э  1энат1эхэм  я  лэжьак1уэхэм.   1уэхугъуэ  нэхъыщхьэу …

Хэку Зауэшхуэм  Зэрыщ1идзэрэ  илъэс 80  ирокъу  нобэ. Бийм ерыщу пэщIэтахэм, лIыхъужьыгъэ къэзыгъэлъэгъуахэм ящыщщ  ди щ1ыналъэм  и  ц1ыхухэр. Нэмыцэ-фашистыдзэм щхьэмыгъазэу зэрыпэщIэтам…

Пыдощэ хъыбарыщ1эхэм Ди лъэпкъэгъухэр нэхъыбэ дыдэу щыпсэу Тырку  къэралыгъуэм щы1э Къайсэр къалэм дэт университетыр нэхъ ин дыдэхэм хабжэ.Абы профессору 370-м…