Налшык  къалэ   щызэхэтащ    коррупцэм  пэщ1этынымк1э  1энат1э  зэхуаку  гупым    я  зэ1ущ1э.   Мыбдеж  щытепсэлъыхьахэщ   1улъхьэ  тын  — къе1ыхыным  ехьэл1ауэ  ныкъусэныгъэхэр   къыщ1эгъэщын,    зэхэгъэк1ын  теухуауэ   республикэм  и  хабзэхъумэ   органхэм  зэпыщ1эныгъэ  я1эным; апхуэдэ  зэдэлажьэныгъэм  кърик1уэу    илъэс  дызыхэтым  и  япэ  мазищ1ым   1уэхугъуэу  къайхъул1ахэм.  Я  1э  зыхунэмысахэми  и  гугъу  щащ1ащ  зэ1ущ1эм.   Къэбэрдей  —  Балъкъэрым  и  прокурор  нэхъыщхьэ   Хабаров  Николай  къигъэна1уащ  коррупцэм   пэщ1этынымк1э  хабзэхъумэ  1энат1эхэр  зэдэууэ  зэрылажьэну  щ1ык1эр,  уголовнэ  1уэхухэр  зэхэгъэк1ынк1э     лэжьыгъэр  зэрырагъэф1ак1уэн ,  щ1эпхъаджагъэ  зыщ1ам        зэрагъэзак1уэжынум   епха   1уэхугъуэхэр.   

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.