Урысей Федерацэм и Президентым къигъэувахэм ди республикэм и дежк1э стратегие  мыхьэнэ я1эщ жи1ащ КъБР –м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек. Республикэм  и инфрастуктурэм зэрызиужьым елъытащ ди псэук1эр зэреф1эк1уэнур.Ц1ыхухэм  я  гурыгъу-гурыщ1эхэм щыгъуазэу щытыныр  гъэзэщ1ак1уэ властым  и лэжьэк1эм зегъэужьынымк1э 1эмал нэхъыщхьэ  дыдэхэм  ящыщщ. Къэрал Президентым  утыку   куэдым апхуэдэу къыщепсэлъ.Дэ сыт щыгъуи ц1ыхухэм къыхалъхьэ гупсысэхэр ди лэжьыгъэм къыщыдолъытэ.Ар псом хуэмыдэу щынэрылъагъущ иужьрей илъэсхэм инфраструктурэм зегъэужьыным  хуэунэт1а 1уэхухэм жылагъуэр зэригъэп1ейтейр. Ц1ыху –хэм зыхуей ягъуэтын папщ1э мыхьэнэшхуэ я1эщ  узыншагъэр зэтегъэувэжынымк1э щы1э  хэк1ып1эхэм, абыхэм социальнэ,транспорт 1уэхутхьэбзэхэр зэрыхуащ1эм,гъуэгухэр, инженер коммуникацэхэм я ф1агъым. Иджыпсту фэтэр куэд хъу унэ е зы  хьэблэ псо бгъэт1ыск1э  зэф1эк1ынукъым, ат1э ахэр газк1э, псык1э, электрокъарук1э къызэгъэ- пэщын, пщ1ант1эхэр зэ1узэпэщ  щ1ын,поликлиникэхэм я лэжьыгъэр зэте- гъэувэн,ц1ыхухэм къагъэсэпэпыну гъуэгухэмрэ транспортымрэ,сабийхэр щрагъэджэну,абыхэм зыщагъэпсэхуну, спортым зыщыхуагъэсэну щ1ып1эхэр къэлъытэн хуейщ.Путин Владимир  Федеральнэ зэхуэсым зэрызыхуигъэзам  а  псори  къыщыгъэлъэгъуащ, псом хуэмыдэу абы игъэбелджылащ унагъуэхэр газым пыдзэным  лъэпощхьэпо куэд зэрыхэлъыр. Президентым Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъэзам  зэман к1ыхьым  тещ1ыхьа инфраструктурэ кредитхэм я ф1ыгъэк1э  щ1ыналъэхэм ядэ1эпыкъуну  къызэрыщыгъэувар  дэ1эпыкъуэгъушхуэ хъунущ инвесторхэм дазэрыпыщ1ар дазэрыпыщ1ар  егъэф1эк1уэ- нымк1э .Ди республикэм и щытык1эр нобэк1э къапщтэмэ,Урысейм и Президентым къыхилъхьахэм стратегие мыхьэнэ я1эщ, рес- публикэм  туризмэм и лъэныкъуэк1э хэк1ып1э лъэщхэр   зэрыщы1эр, ахэр зэгъэзэхуауэ къэгъэсэпэпынымк1э  лэжьыгъэхэр инфраструктурэм къыщегъэжьэн зэрыхуейр къэплъытэмэ.

Рдактор :  М.Т.Мизова

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.