День рождения  Владимира  Ленина  22 апреля  1870 г

Нобэ Урысейм и щ1ыналъэ куэдым ягу къыщагъэк1ыжынущ  революционер, публицист, совет  политикэ,  къэрал лэжьак1уэ ц1эры1уэ,  дунейпсо  тхыдэм  щыяпэу Социалистическэ  къэралыр, СССР-м   и къызэгъэпэщак1уэ Ленин-Ульянов Владимир къыщалъхуа махуэр.Ар щыц1эры1уэр  ди  къэралым  и  закъуэтэкъым , абы и 1уэху бгъэдыхьэк1эхэмрэ гупсысэк1эмрэ щ1ып1э  жыжьэхэм  щызэлъащ1ысат. Лениным  хуэдэ  ц1ыху  куэд  дунейм  тетакъым-ар  гъащ1эм  куууэ  хэзыщ1ык1  еджагъэшхуэт, ц1ыхубэр зы1эпызышэ псалъак1уэт, къэрал  лэжьак1уэ  1ущт. Абы и ф1эщ хъурт лэжьэк1уэбэм  къаруушхуэ зэракъуэлъыр. Ленин Владимир ф1ыуэ илъагъурт  щ1алэгъуалэр,псом хуэмыдэу и нэ1э тригъэтт сабийхэм. Апхуэдэуи вождым гулъытэшхуэ хуищ1ырт пащтыхьым и зэманым  хэк1уэдэж  пэта  лъэпкъ  мащ1эхэм. Къапщтэмэ, Совет властым  и  лъэхъэнэм ди  республикэм и ухуэныгъэхэр егъэлеяуэ щ1эхуэбжьауэ щытащ. 1уэхущ1ап1эшхуэхэр зэф1агъэуващ, 1эщ1агъэм  куууэ  хэзыщ1ык1  лэжьак1уэхэр ди1э  хъуащ.Ахэр зы  къэмынэу  ек1уу къэрал  псом  къыщызэзыгъэпэщыфу щыта Ленин дэтхэнэ зы ц1ыху хьэлэлми ф1ык1эщ  игу  къызэринар.

Редактор:  М.Мизова

Благоустройства дворовых территорий 2021-2022  г. г.

Щ1ыналъэхэм  зэ1узэпэщыныгъэ

  1уэхугъуэхэр щегъэк1уэк1ыным  ехьэл1ауэ  Урысейм  Ухуэныгъэмк1э  Министерствэм  къыхилъхьа  1э 1этым   и пэ  къихуэу  дзыхь зрагъэз  телефоныр   на1уэ  ящ1ащ.  Ар   лэжьэнущ   апрелым   и  26-м  щегъэжьауэ  2022 гъэм майм  и 30 пщ1ондэ. Мы номерымк1э 8 800 600 20 13 жэщ-махуэ имы1эу  ц1ыхухэр  псалъэ хъунущ. Платформа  электроннэ 1э  1этым  зи арэзыныгъэ  езытхэм   зыщыпсэу  къалэм  е щ1ыналъэм  и  теплъэр  ирагъэф1эк1уэн яхузэф1эк1ынущ. Абы  хэт хъунущ зи  ныбжьыр илъэс 14-м нэса дэтхэнэ зыри. Фигу  къэдгъэк1ыжынщи,  телефоныр  лэжьэнущ мы мазэм и 26-м къыщыщ1эдзауэ ет1энэгъэ майм и 30 пщ1ондэ.

Редактор:  М.Мизова

                « Диктант Победы»

КъБ республикэр  мы  гъэм  иджы  3-нэу  хэтынущ  « Тек1уэныгъэм и диктант»  Урысейпсо  тхыдэ  акцэм. Ар хуэгъэпсащ  Хэку зауэшхуэр ди Текуэныгъэк1э  зэриухрэ  мы гъэм илъэс 76 зэрырикъум, щек1уэк1ынур апрелым и 29-рщ. Ди республикэм  ар еджап1э ищхьэу 3-м щызэхашэнущ: КъБ къэрал университетым, КъБ къэрал мэкъумэш университетым, Гъуазджэхэмк1э Кавказ Ищхъэрэ институтым. Диктант  итхыну дэтхэнэ зы ц1ыхуми 1эмал ик1и хуитыныгъэ и1эщ, тхын щыщ1адзэнур махуэм сыхь. 14-м, апхуэдэу 14-рэ дакъ.45-м. Упщ1эхэр  псори  Хэку  зауэшхуэ ек1уэк1ам теухуауэ щытынущ.

      Редактор: М. Мизова

 О состоянии  школы и детского сада в сел. Лечинкай.

Пыдощэ хъыбарыщ1эхэм.

Лашынкъей  къуажэ администрацэм  и деж къызэрыщытщ1амк1э жылагъуэм дэт школит1ри зэпэшш, сабий сад щы1эм иджыри зы къыхэхъуэнущ.Зи бын апхуэдэ 1уэхущ1ап1эхэм езытыну адэ-анэхэм лъэпощхьэпо къыхэмык1ыу ягъэк1уэну 1эмал я1эщ.Адэк1э къыхыдошэ езы Хьэгъэжей  Хьэсэн.

                 (голос Хагажеева)

    Редактор : М.Мизова

Обращение В.В.Путина Федеральному собранию

Урысейм и Президент Путин Владимир,щыгъуазэ фызэрыхъуащи,УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым зэрызыхуигъэзам  куэдым  гуапэ  ящыхъуа 1уэхугъуэхэм  ящыщщ   школак1уэхэм зэ етыгъуэу сомин 10 пщ1ырыпщ1 зэрыратынур, абы хохьэ мы гъэм школым к1уэну ц1ык1ухэри.Апхуэдэ сабийхэм ахъшэ щыхуаут1ыпщынур мы гъэм и август мазэм и кум щыш1эдзауэщ,адэ-анэм школак1уэр гъэ еджэгъуэщ1эм щыхуигъэхьэрым ирихьэл1эу. Къищнэмыщ1ауэ сабий зыгъуэтыну пэплъэ анэм , нэхъ хуэныкъуэхэм соми 5.350 иратынущ ,апхуэдэу анэм е адэм и закъуэу сабий зып1 унагъуэхэм илъэсийм щегъэжьауэ илъэс 16 ныбжьым  итхэм  июлым и 1 щыщ1эдзауэ сомини 5.650-рэ иратын хуейуэ игъэуващ Урысейм и Президент Путин Владимир.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.