День рождения  Владимира  Ленина  22 апреля  1870 г

Нобэ Урысейм и щ1ыналъэ куэдым ягу къыщагъэк1ыжынущ  революционер, публицист, совет  политикэ,  къэрал лэжьак1уэ ц1эры1уэ,  дунейпсо  тхыдэм  щыяпэу Социалистическэ  къэралыр, СССР-м   и къызэгъэпэщак1уэ Ленин-Ульянов Владимир къыщалъхуа махуэр.Ар щыц1эры1уэр  ди  къэралым  и  закъуэтэкъым , абы и 1уэху бгъэдыхьэк1эхэмрэ гупсысэк1эмрэ щ1ып1э  жыжьэхэм  щызэлъащ1ысат. Лениным  хуэдэ  ц1ыху  куэд  дунейм  тетакъым-ар  гъащ1эм  куууэ  хэзыщ1ык1  еджагъэшхуэт, ц1ыхубэр зы1эпызышэ псалъак1уэт, къэрал  лэжьак1уэ  1ущт. Абы и ф1эщ хъурт лэжьэк1уэбэм  къаруушхуэ зэракъуэлъыр. Ленин Владимир ф1ыуэ илъагъурт  щ1алэгъуалэр,псом хуэмыдэу и нэ1э тригъэтт сабийхэм. Апхуэдэуи вождым гулъытэшхуэ хуищ1ырт пащтыхьым и зэманым  хэк1уэдэж  пэта  лъэпкъ  мащ1эхэм. Къапщтэмэ, Совет властым  и  лъэхъэнэм ди  республикэм и ухуэныгъэхэр егъэлеяуэ щ1эхуэбжьауэ щытащ. 1уэхущ1ап1эшхуэхэр зэф1агъэуващ, 1эщ1агъэм  куууэ  хэзыщ1ык1  лэжьак1уэхэр ди1э  хъуащ.Ахэр зы  къэмынэу  ек1уу къэрал  псом  къыщызэзыгъэпэщыфу щыта Ленин дэтхэнэ зы ц1ыху хьэлэлми ф1ык1эщ  игу  къызэринар.

Редактор:  М.Мизова

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.