Къырал Думада Единая Россия Битеуроссей партияны социально магъаналы башламчылыкъларына ыразылыкъларын билдиргендиле. Анга юлгюле келтирейик. Алай бла Парламентни тебен палатасыны бюджет ишле комитети бу кюнледе етген жыйылыуда бюджетни экинчи окъулууунда тюрлениулени къабыл кергенди.Анга Правительство да ыразы болгъанды. Алай бла уа партия социально эм жаш телю политикагъа иги къошумчулукъ этерге чакъырады, жамауат биригиулеге, эл жерлени айнытыугъа бла инфраструктурасына. Тюзетиуле бир къауум программагъа къарайдыла-сакъатланы жашау журт бла жалчытыугъа ол санда.Анга кере уа эки минг бешинчи жылны аллына эсепге салыннганлары фатарла алыргъа керекдиле.Анга деп жети миллиард сом белюнюрюкдю.Къошакъ ырысхыны жыл санлары келгенлеге къарагъанлагъа да белюрге умутлудула. Аны бла уа жети пилот программа барлыкъды. Жыйырма экинчи- жыйырма тертюнчю жыллада анга бир бла жарым миллиард къошакъ ырысхы белюнюрюкдю. Саулукъ сакълауда ВИЧ аурууланы багъыугъа эки миллиард сомдан аслам, донорлукъ къанны жыйыугъа ол санда. Жаш адамланы иш бла жалчытыугъа юч миллиард сом белюнюрюкдю. Эл жерлени комплексли айныуларына терт миллиард терт жюз минг сом. Регионлу жолланы ремонтларына къошакъ халда отуз миллиард сом белюрге умутлудула. Эллени спорт инфраструктураларына терт жюз миллион сом жыл сайын къоратырыкъдыла. Бу тизме уллуду эм кенгди,аны юсюнден социально сетьледе окъургъа боллукъду.

                                  Разбивка

Адабият жангылыкъ. Мария бла Виктор Котляровланы басма юйлеринде онунчу юбилейли Приэльбрусье атлы журнал чыкъгъанды. Аны басмачыла эки минг он экинчи жылдан бери басмалайдыла,жылгъа бир кере чыгъарадыла -орус бла ингилиз тилледе. Керек болса уа аны елчеми терт- алты номерге дери есерге боллукъду. Бу ишни баш магъанасы- сейирлик къыралны юсюнден кеп билиргеди.Бизни жерибизге келген къайсы бири да дейди Виктор Котляров аны айриулугъун, сейирлик табийгъатын кермей къоймайды. Юлгю келтире ол он сегизинчи емюрню сексенинчи жылларында Европаны Вестниги журналда басмаланган статьяны келтиреди. Анда Минги тауну тюбюнде деп очерк барды эм быллай сезле басмаланадыла- бизни обществону къайсы бири да Швейцарияны сейирлик жерлери бла шагъырейдиле, аллай ариулукъ бир жерде да жокъду деп тургъанбыз -бу эки кюнде кергенибиз а Швейцарияны аллына салырча этмейди.Олда  алайды. Биз мында жашагъанлыкъгъа кюн сайын бу ариулукъгъа тюшюне, ол да бизге жангыча керюне келгени ачыкъды. Журналны хар бири энчи шартха жораланады, тегерекдеги эскермелеге сез ючюн, экскурсиялагъа, походлагъа, тарых шартлагъа, тарлагъа эм кеп башха. Журналны тиражы беш жюз экземплярды, аны хакъсыз юлешедиле, туристли агентлени хайырлары бла.

                                 разбивка

Белгили назмучу Уяналаны Лейляны- Канамготованы ючюнчю жыйымдыгъы Луч света деген аты бла басмаланнганды. Жаш назмучубуз эки минг он тогъузунчу жылда  Жауунну макъамы деген китабы бла белгили болгъан эди. Быйыл ары дери басмаланнган ишлерини арасында чыгъармалары кергюзтюледиле. Асламында Лейля адамны адамлыкъ шартына эс бурады.Сез ючюн китапны баш шартына ол композитор Джаппуланы Ахматны сезлерин санагъанды-адам, адамлай къал деп айтханды.Лейля юйюр терени бузмай къырал службада урунады, алай къыйын эм жууаплы иши творчестволукъ терюне себеплик этеди ансы, чырмау болмагъаны ачыкъды.

                                Разбивка

Жыйырма алтынчы ноябрьге дери  республикабызны жер жерлеринде  жаш адамланы аманлыкъчылыкъгъа къажау ишлерини чеклеринде федеральный оператив профилактикалы акция бардырылады. Ич ишле министерствону республикабызда белюмю толтуруучу власть  органланы эм сейирсиннген ведомстволаны къатышыулары бла лекцияла, семинарла, тегерек столла бардырадыла, алагъа тамата класслы окъуучуланы бла студентлени аслам халда къатышдырадыла. Бу акцияны баш магъанасы общество бла ачыкъ ушакъны къурауду, экстремизмге къажау ишлени сорууларына тюз жууапла берирге хазырлыкъ эм бу жанлы байламлыкъны кенгертиу.Бюгюнлюкде жаш телюню бу аманлыкъчылыкъдан къутхарыу ал сатырлы ишледен бирине саналгъанын къайсы бирибиз да билебиз.Жарсыуладан кери болайыкъ.

                                  разбивка

Роспотребнадзор Управленияны специалистлери тютюн продукцияны тинтедиле, аны законнга тийишлилигин ачыкълайдыла. Быйылны озгъан айларында бардыргъан тинтиулени кезиулеринде эки жюзге жууукъ кемчилик ачыкъланнганды, ол санда багъалары бла байламлы, жорукълагъа келишмегенлери бла. Энчи маркалары болмагъанлары. Алтмыш терт административ иш Управленияны бла сюд инстанцияланы къарауларындадыла. Бюгюнлюк жашауда деп эскертедиле тютюн букъуну саулукъгъа зараны къаллай уллу болгъанын къайсы бирибиз да ангылайбыз, жыл сайын аны хатасындан алты миллион адам ауушады. Жарсыуладан кери болайыкъ.

                                 Разбивка

  Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.