Огъары Малкъарны маданият юйюню тынгылы ремонту баргъанды. Анга деп федеральный бла республикалы бюджетледен жыйырма миллион сом белюнген эди.  Мекям озгъан емюрню алтмышынчы жылларында ишленнгенди, арт он беш жылны ичинде аварийли халли болуп тургъанды. Бюгюнлюкде уа Культура миллет проектни чеклеринде  аны норматив халгъа келтиредиле. Мекямны башын , терезелерин,эшиклерин жангыртадыла, ич отоуланы реконструкциялары болгъанды, сахнаны, тыш керюмдюсю тапландырылгъанды, жылыу системаны алышындыргъандыла, саулукълары бла къыйналгъанлагъа пандусла орнатхандыла. Энди уа жылыуну берирге, мебель салыргъа эм тегерекни тазаларгъа керек болуп турады. Маданият юй хайырланыргъа берилсе мында творчестволу кружокла, секцияла, художестволу коллективле ишлерикдиле.

                             Разбивка

Шимал Кавказны искусстволу къырал институту бардыргъан ючюнчю ачыкъ округлу жаш телю кинофестивалы Кинокавказ кесине заявкаланы келир жыйырма экинчи жылны февралыны ахырына дери аллыгъын эскертедиле. Институт бизни округда жангыз творчестволу бийик окъуу юйдю, аны ректору профессор Рахайланы Анатолийди. Аны болушлугъу бла Шимал Кавказны кинематографистлерин байларыкъ фестиваль бардырылады.Жылдан жылгъа фестивальгъа ал бургъанланы саны кебее барады, анга заявкала Москвадан,Санкт петербургдан, Къазахстандан, Юзбекден,Эрменден бла Латвиядан окъуна келгендиле. Бу тизме бек кенгди. Аслам жаратхан номинациялары уа къысха метражлы оюнлу фильм къалады, ызы бла документли фильм, ючюнчю жерде социально ролик, бек аз анимациялы фильмге заявка барды. Конкурсха заявкаланы алыу чеги къыйын эпидемиологиялы хал бла байламлыды. Аны келир жаз башында хал иги болуп тюзюнлей халда бардырыргъа итинипдиле. Заман кергюзтюр

                                  Разбивка

Жангы законнга тийишлиликде биринчи группалы сакъатлыкълары болгъан жууукъларына къарагъан ишчилеге жыл сайын иш хакъ теленмеген отпуск берилликди. Бу тюрлениуле Россейни ишчи кодексине киргендиле. Дагъыда бир жангы бегим.Анга тийишлиликде Россейни Пенсиялы фондуну бюджетине коррупциялы аманлыкъчылыкъ этгенледен сыйырылгъан ырысхы къошуллукъду. Сыйырылгъан мюлкден келген ырысхы ол санда. Россейни урунуу бла социально къоруулау министерствосу билдиргенича, келир эки минг жыйырма экинчи жылда социально пенсияла жети сау жети онлукъ процентге кебейирикдиле, аналыкъны бла сабийликни къоруулаугъа эм социально страхование фондха тогъуз жюз миллиард сом белюнюрюкдю. Социально пенсияланы индексациялары жыл сайын биринчи апрельде барады.Аны ары дери етген жылда пенсионерге бир айгъа жашаргъа кергюзтюлген ырысхыгъа кере кетюредиле. Бу терлю пенсияланы страховой пенсияларына ишчи стаж жетмеген пенсионерлеге телейдиле.

                               Разбивка

Пенсиялы фонддан дагъыда бир билдириу. Аны энчи сайтында битеу басмаланнган материалланы окъугъандан сора да тынгыларгъа боллукъду. Къысха текстлери, бетлери, сайтны белюмлери эм  кенг материалла-жангылыкъла бла тематикалы статьяла.Сайтны жангы ауазлы ассистенти иги кермегенлеге деп жарашдырылгъанды.Стандартлы амалы бла тенглешдиргенде ол бегирек хайырлыды эм ангылашымлы. Текстни эшитирча иги кермегенлеге бетни ачаргъа керекди, текстни белгилерге эм эшитдир деген кнопканы басаргъа. Билдириуню эшитдирирча сайтда бюгюнлюк технологияла хайырланыладыла.

                                   разбивка

Черек районну ветеран советини иши алай кенгди, аны башха жер жерлеге юлгюге окъуна айтыучубуз. Аны юсюнден бюгюн советни таматасы Чеченланы Георгий айтады.

                         БТЗ

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.