Арт жыллада тегерекни таза тутуугъа эм экологиялы тазалыкъгъа уллу эс бурулады, орамланы бла жамауат аслам жыйылгъан жерлени. Кир кипчикни кетериу эм къаты коммунал кир кипчикни жарашдырыу реформаны юсюнден да кеп айтылады. Кюн сайын мен кесим окъуна юйден чыкъгъан кир кипчикни пакет бла аны жыйгъан бакга атама.Алай андан ары бу къадар керексиз зат къайры баргъанына эс бурмай къоябыз.Ма бюгюн ол шартны юсюнден. Эки минг он сегизинчи жылдан бери республикабызда Экологистика регионлу арасы ишлейди. Аны иши иги тирилигин кермей къоялмайбыз. Специализацияланнган мешиналары кир кипчикни жыйып Урваньны бла Нарткъаланы ортасында орналгъан полигоннга элтедиле.мында аны жарашдыргъан комплекс барды.Администраторну къарауунда жыйырма жети адам урунады. Жылны халине кере бир кюннге жети жюзден минг терт жюз тоннагъа дери кир кипчик келтириледи. Терт бла жарым минг контейнерден сексен беш единица автотранспорт. Аланы иш хакълары бизни телеулерибиз бла байламлыды, ол а алай бийик болмагъаны бла ишлегенле мындан терк терк кетедиле. Бюгюнлюкде борчубуз беш жюз миллион сомгъа жетеди. Бюгюнлюкде уа жангы кир кипчик жарашдыргъан заводну къурулушуну юсюнден айтыла турады, ары бир жылгъа юч жюз минг тонна кир кипчик сыйыныргъа боллукъду.

                            Разбивка

Роспотребнадзор службаны бизни республикада Управлениясындан билдиргенлерича, Нальчик аэропортуну ишинде короновирус инфекция жайылыу ачыкъланмазча, бизге келген пассажирлени халлерин тинтиуге уллу эс бурулады. Быйылны озгъан айларында сез ючюн, жюз алтмыш самолет,аланы тогъуз жюзден аслам пилоту бла он юч бла жети жюзден кеп пассажирни тинтгендиле. Насыпха аланы араларында инфекциялы ауруу ачыкъланмагъанды. Аны бла бирге, управление бизни баргъан жерибизде сакъ болурубузну излейди,санитар нормалагъа келиширибизни тилейди.

                                   Разбивка

Россейни почтасы Минги тауну эм Къабарты-Малкъарны туристли энчи логотипи, белгиси бла маркалы конвертле чыгъаргъанды. Аны тиражы жюз минг экземплярды,кесин да почта белюмню къайсы биринде да керюрге эм алыргъа боллукъду. Бу курортла бла туризм министерствону, Почта белюмню бла филателистлени биздеги белюмлерини бирге бардыргъан ючюнчю проектлериди. Конвертни хазырларгъа белгили суратчы Владимир Копылов болушханды. Логотипни уа Мариям Тураева.Конверт филателистли магъананы тутады, аны себепли коллекционерле уллу сейир бла къарайдыла.

                                      Разбивка

  Россейни Социально страхование фондуну бизни республикада белюмюнден билдиргенлерича, сакъатлыкълары болгъан адамла реабилитациялы техникалы кереклени электрон сертификатны хайыры бла алаллыкъдыла. Заявленияны службаны регион белюмюнде , кеп функциялы арада эм къырал болушлукъ берген портал бла берирге боллукъду. Сертификатны жарашдырырча тийишли документле керекдиле- паспорт, реабилитациялы энчи программа, Мир картаны номери. Электрон сертификат бла алыннган реабилитациялы кереклени тизмесин Россейни урунуу министерствосу жарашдырады. Техника керекни багъасы сертификатныкъындан кеп болса аны алгъан кесинден къошаргъа боллукъду.

                      Разбивка

Гуманитар тинтиуле институтубузну ахшы жетишимлерини юслеринден сюйюп билдириучюбюз. Бегирек да эсни уа аны быйыл юбилейли жылы болгъаны бла. Филология илмуланы доктору,профессор Биттирланы Тамара мында уруннганлы кеп магъаналы илму ишлери эм китаплары бла барыбызны да къууандыра келеди. Аны бла ушакъ этерге да бек сюйюучюбюз да, бюгюн аллай ушагъыбыздан бир кесегине тынгыларгъа чакъырабыз.

                 БТЗ

    Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.