Республиканы эл мюлк министерствосунда бу кюнледе Агростартап грантланы быйылгъы жылда конкурс айырыуларыны ахыргъы урумун ачыкълагъандыла. Бу грант къоллу болургъа ючжюз сексен эки заяввитель документле берген эдиле. Конкурс айырыуладан сора ырысхы къоллу жетмиш алтысы болгъандыла.Алагъа ахча болушлугъуну елчеми сексен терт миллион беш жюз алтмыш жети минг сом кергюзтюлгенди. Грантланы алгъанланы проектлерини чеклеринде ырысхы малчылыкъда, этни жарашдырыуда, аз жерледе терк есген бахчачылыкъны айнытыуда алчы ишлеге къоратыллыкъды. Къабарты-Малкъарда Агростартап регионлу программа  Гитче эм орталыкъ предпринимательстволукъ миллет проектни чеклеринде эки минг он тогъузунчу жылдан ишлейди.Грантланы уа кеслерини мюлклерин айнытыугъа заявкала бергенлеге къоратылгъан ырысхыларына къошумчулукъ бла бередиле.Эл жерледе жангы ишчи жерле ачыугъа.Бу программагъа кирген эки жылдан сора Юйюр ферма грантлы программагъа къатышаллыкъды.Бизни аграр республика болгъаныбыз бла уа быллай гитче мюлклени саны иги кесекди, жюз бла жарым мингден атлап.

                                    Разбивка

 Дагъыда бир эл мюлк билдириу. Шимал Кавказны регионлу аралы статистика органы билдиргенича, быйылгъы жылны аллындан бизни республикадан тышына къыркъ алты минг тонна кегет продукция жиберилгенди. Аны асламы алмаладыла-къыркъ беш минг тоннасы. Озгъан жылны бу кезиую бла тенглешдиргенде керюмдю жыйырма алты бла жарым минг тоннагъа есгенди. Аргус фито информациялы система  билдиргенича, бизни продукциябызны кеп жерледе сакълайдыла, ол санда Москва, Ленинград,Свердловск,Нижегородск областьлада , Татартанда,Москвада бла Санкт-Петербургда. Битеу жиберилген продукция карантин фитосанитар тинтиуледен етеди.Ол керекли жорукълагъа келишгенине къарайдыла.

                                    Разбивка

Минги тау курортубуз къыш солуу кезиуге хазырланады.Анга кере баргъан ишлени юслеринден билдире турабыз. Кеп болмай ведомстволу аралы комиссияны жыйылыуу да етген эди.Анда быйылны ал керюмдюлери чыгъарылгъандыла, келир къыш солуу кезиуде жангылыкъланы белгилегендиле. Бусагъатда окъуна жангы жылгъы байрам кюнледе солургъа келликлени сексен беш проценти, ала уа тохсан миннге жетип турадыла, гостиницалада алгъаракъдан окъуна жерле алгъандыла. Уллу эсни адамланы къоркъуусузлукъларына беледиле. Росгидрометни белюмюню таматасы Чочайланы Хызир билдиргенича, жангы жылдан Минги тауда къар юзюлюуден къоруулау ишлеге келишимле бла хакъ теленирикди. Ол федеральный жоллагъа да кергюзтюледи, экономикалы федеральный обьектлеге. Отуз биринчи декабрьда деп чертгенди Чочайланы  Хызир аланы службалары харкюнлюк халда ишлерикди.Биринчи январьдан а жангы закон бла. Алай бла эки минг жыйырма экинчи жылны аллындан курортну жерлеринде обьектлени къар юзюлюуден къоруулаугъа бир гектарына жюз жыйырма минг алты жюз сом телерге керекди. Хар заказгъа энчи къараллыкъды.

                        Разбивка

Хурметли жамауат,бизни бюгюннгю къонагъыбыз Россельхознадзор Управленияны къырал инспектору Байсыланы Ларисады. Бюгюн Лариса экспортха жиберилген кондитер аш азыкъны упаковкасын тинтиу ишлени юслеринден айтады.

                         БТЗ

           разбивка

Жангы жылыбыз кюнден кюннге жууукъдан жууукъ бола келеди. Ол къуру сабийлени болуп къалмай, бизни ,таматаланы да сабийлик заманыбызгъа элтеди. Жылдан жылгъа байрам ишле кенгере барадыла. Алай бла, Акъ Аппа да жолоучулукъгъа чыгъаргъа, сабийлени кеси алгъышларгъа сюеди. Бешинчи декабрьда ингир сагъатда ол Великий Устюг шахардан чыгъып, къыралыбызны жер жерлерине жолоучулукъда боллукъду. Айдан артыкъ заманны ичинде Акъ Аппа бла аны туудугъу отуз алты шахарны,ол санда Нальчикни да керлюкдю. Поезд бизге жыйырма жетинчи декабрьда эрттенликде сегиз сагъат отуз юч минутда жетерикди. Бери келген сабийичиклени оюнла, анимациялы программа. Тепсеу-жыр  сакълайдыла. Байрам поезд келгинчи жыйырма минут алгъа башланырыкъды. Темир жол вокзалына уа Кьюар кодлары не да ПЦР тестлери болгъанланы жиберликдиле.

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.