Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут.  11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                Разбивка

  Россельхознадзор службаны бизни республикада Управлениясы бла байламлыгъыбыз андан ары да барады.Алгъада да билдиргенибиз бла, бу жанлы жангылыкъла кепдюле. Аланы юслеринден жангы жылгъы бериулерибизде да эшитдире келгенбиз. Озгъан жылны декабрь айындан ветеринария законнга тюрлениуле кийирилгендиле.Аны чеклеринде малланы тутхан жерлени тинтиу амалла кергюзтюледиле, ветеринар къарауда болгъан товарланы сакълауну жорукълары тохташдырыладыла.Сез аслам санда Квразиялы экономикалы союзгъа кирмеген къыралладан келтирилген продукцияны юсюнден барады. Толу тинтиуге кирмеген обьектле да бардыла.Аланы санында  къырал информациялы системагъа киргенле бардыла. Аны бла бирге уа малланы тутхан жерлени архитектуралы къурулуш проектлерини энчиликлери ачыкъланадыла, Ветеринария законда термин,магъана ангылатылады. Дагъыда бир жангылыкъ. Россейни эл мюлк министерствосуну ишине жангысы къошулгъанды. Анда тирликчилик политиканы бардырыу жорукъла белгиленедиле.Закон бла селекциялы башламчылыкъла реестри къураллыкъды. Аны керюмдюлерине эл мюлк министерство жууаплы боллукъду.Ол реестрге кирген билдириуле къырал пошлина берирге керекдиле.

                             Разбивка

Озгъан жылны арт кюнлеринде биз министерстволаны бла ведомстволаны ишлерини керюмдюлерин ачыкълай келгенбиз. Уллу эсни таулада солугъан адамланы къоркъуусузлукъларын жалчытыугъа да белгенбиз.Анга аталып МЧСни бизни республикада Управлениясында жыйылыу да етген эди. Селешгенле белгилегенлерича, эки минг жыйырманчы эм жыйырма биринчи жылланы керюмдюлерине къарагъанда озгъан жылны айларында жарсырча ишле болгъандыла. Ол санда Минги таугъа кетюрюлген туристлени юшюгенлери, аланы заманында къорууларгъа онг табылмай къалгъанлары да. Иги хапар от тюшюуге къажау ишледе барды деп чертилгенди- сез ючюн жангы часть ишлене турады, аны быйылны август айында бошаргъа умутлудула, от тюшген жерде хауа кирленсе не да букъуланып солурча онг болмаса аллай жерледен адамланы къутхаргъан специалистле да кебейгендиле. Управленияны транспорт паркына беш жангы специализацияланнган мешина къошулгъанды, отуз метр бийикликге элтген басхыч, юч автоцистерна бла бир женгил мешина. Дагъыда бир жангылыкъ- Минги тауда къоруулау отрядны саны кебейгенди-бу отряд управленияны бойсунууна киргенди, болгъан тохсан алты къоруулаучугъа жыйырма специалист къошулгъанды. Иш хакълары да есгенди .

                              Разбивка

  Туристли регистрацияланы юслеринден билдириу. Аны бла байламлы озгъан жылны ахырында законодатель органыбызны депутатлары таулада къыйын жолла бла баргъан адамланы регистрацияларын бардырыу онгланы тап халгъа келтирирге оноу этгендиле. Бу ишни баргъаны уа МЧС органында регистрациялы жорукълагъа уллу кемчиликле этиле келгенлери бла байламлыды. Жыл сайын деп эскертедиле, бизни тауларыбызгъа къыркъ мингден аслам адам кетюрюлюучюдю, алай аны юсюнден аланы жалан да жарымы билдириучюдю. Быллай кезиуледе ажымлы шартла ачыкълана туруучуларын, къоруулаучулагъа да къыйыныракъ тюшгенин ангыларчады. Алай бла законопроектде регистрациялы амалланы бузгъанлагъа тазирле кергюзтюледиле- энчи адамлагъа он мингден жыйырма минг сомгъа дери, къуллукъчу жанлылагъа жыйырма мингден эллю миннге дери, юридический жанлылагъа уа жюз- жюз бла жарым минг сом.Жарсыуладан кери болайыкъ.

                            Разбивка

Билим бериуден жангылыкъ. Кеп болмай Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университет Азия Европа фондну АСЕМ халкъла аралы саммитини чеклеринде етген Иннолаб билим бериу проектге къатышханды. Мында эки жанлы иш баргъанды- жалгъан интеллектни инновациялы экосистемаларында предпринимательстволукъ эм билим алыу, жалгъан интеллектни экологиялы системаларында  тинтиуле бла технологияла. Бу билим алыу проектни магъанасы уллуду- бийик билим берген учреждениялада жэалгъан интеллект жаны бла экосистемаланы айнытыу. АСЕФ инновациялы лаборатория – менеджерлеге, администраторлагъа бла алимлеге кеслерини билимлерин ачыкълау ахшы  платформады, бийик билим берген учрежденияланы байламлыкъларын игилендирген онгду.

                                       Разбивка

  Республикабызда адамланы аварийли халли юйледен тынгылы фатарлагъа кечюрюу программа ахырына жете келеди деп билдиргендиле бу кюнледе къурулуш эм коммунал мюлк министерствосундан. Аллай юйлеге уа эки минг он жетинчи жылны аллына тизмеге киргенле саналадыла. Алай бла эки минг жыйырма ючюнчю жылгъа жангы юйлеге сегиз жюз адамны кечюрюрге керекди. Озгъан жылда эки жюз он экиси кечюрюлгенди.бу ишни тап халгъа келтирирча регионлу проект жарашдырылгъанды. Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.