Къэбэрдей —  Балъкъэрыр  илъэсищэ  зэрырикъум  ирихьэл1эу  Урысей  Банкым  къыдигъэк1ащ  дыжьын  сомищ  зэк1эрыт. Абы  грамм  31-рэ  хьэлъагъ  и1эщ  ,  925-нэ  ф1агъым  хуок1уэри  и  инагък1э  миллимтрэ  39-рэ   мэхъу. Дыжьын  ахъшэм  и   1уплъап1эм  тетщ    «Урысей  Ферерацэ»    «Урысейм  и  БАНК»,  «сомищ»,  «2022 гъэ»   тхыгъэхэр.  Къебгъазэк1мэ , абы   тращ1ыхьащ 1уащхьэмахуэ  и  сурэтым  Къэбэрдей  —  Балъкъэрым  и  Правительствэм  и  Унэр и  гупэ  къитыу. « илъэс  100 « , « Къэбэрдей – Балъкъэр  республикэ   тхыгъэхэр   тедзащ,   Ахъшэ   къыдагъэк1ар  и  бжыгъэк1э   минищ  хъууэ  аращ.Хъыбарым  къызэрыхэщымк1э,  къэралым   адрей  щызек1уэхэм  ещхьу   дыжьын   сомищ  зэгуэтыр  къыщыбгъэсэбэп  хъунущ.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.