Къэбэрдей  —  Балъкъэрым   узыншагъэмк1э  и  министр   Къалэбатэ  Рустам  коронавирусым  и    л1эжьыгъуэщ1э  «омикроным»   пэщ1этыным  медицинэ  1энат1эхэр  хуэгъэхьэзырыным  теухуа  зэ1ущ1э   ядригъэк1уэк1ащ  лэжьак1уэ  гупым.  Абы  зыкърагъэхьэл1ат  сымаджэщхэм,  медицинэ  еджап1эхэм  я  унафэщ1хэм,  республикэм     лэжьыгъэмрэ  социальнэ  дэ1эпыкъуныгъэмк1э  и  министерствэм я л1ык1уэхэм.  Кавказ  Ищхъэрэ  Федеральнэ  щ1ыналъэм  инфекцэ  узыфэхэмк1э  штатым  хэмыт  и   1эщ1агъэл1  Иуан  Марина   мыбдеж  къыщигъэна1уащ  Европэм  Америкэм    «омикрон»  штаммым  къыхэк1ыу  Ковид  —  19-м зэрызыщиужьымрэ, бжыгъэхэр  здынэсамрэ.  Мы 1уэхугъуэм   щ1ып1эм  зыщимыубгъун  папщ1э  амбулаторийхэм  я  лэжьыгъэр  егъэф1ак1уэн  хуейщ. Дохутыррэ  1эщ1агъэл1ым  я  бжыгъэм  къыщыхагъахъуэк1э  1уэхугъуэм  къыхашэн  я  мурадщ  ординаторхэм,  медицинэмк1э  вузхэмрэ,  колледжхэмрэ  щ1эсхэр. Къэбэрдей  —  Балъкъэр  къэрал  университетым  и  декан  Мизиев  Исмаил  и   псалъэхэмк1э,  лэжьыгъэм  пэрыхьэфынущ    студентрэ  ординаторхэу  2500-рэ.  Апхуэдэу    КБГУ –м  и  медколледжымрэ    «Призвание»  еджап1эмрэ  щ1эсхэу   2000-р   къазэрыдэ1эпыкъунур  къыхагъэщащ     абы   я  унафэщ1хэу  Пщыбий  Светланэрэ,  Щоджэн  Мадинэрэ.  Студент  —  медикхэр,  зэрытраухуамк1э ,   щылажьэнущ   колл-  центхэмрэ  регистратурэхэмрэ,  хущхъуэхэр  сымаджэм  я1эрыгъэхьэн,  нэгъуэщ1  медицинэ 1уэхутхьэбзэхэр   гъэзащ1эным; дэ1эпыкъуэгъу     псынщ1эмк1э  1энат1эм  и  дохутырхэми  ядэлажьэнущ.  Зэ1ущ1эм  хэтахэм  иджыри  зэ   къыхагъэщащ  вакцинэ  ц1ыхум  зыхрагъалъхьэным  узыр   къемыуал1энк1э  щхьэпэныгъэ  зэри1эр.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.