Нальчикден селешебиз.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                        разбивка                          

Роспотребнадзорну бизни республикадаУправлениясы  Гигиена бла эпидемиология ара бла бирге озгъан жылны ичинде он терт тематикалы тюзюнлей телефон ыз бардыргъандыла. Специалистлеге ол бу соруулары бла минг бла жарымдан аслам адам селешгенди. Къыйын эпидемиологиялы заман бла байламлы аслам соруула аны бла байламлы болгъандыла, жети бла жарым минг консультация берилгенди.Грипп эм анга ушаш аурууланы багъыу сорууланы саны да иги кесек эди. Аш азыкъны качествосу соруулагъа аталып терт тюзюнлей телефон ыз баргъанды. Эки минг жыйырма экинчи жылда быллай тематикалы телефон ызла барып турлукъларын эскертедиле.

                                Разбивка

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну энчи порталында билдиргенлерича, республикабызны агъачларында болгъан жаныуарланы къырал эсебин бла санлы багъаларын бардырлыкъдыла. Быйылгъы жылны биринчи февралындан биринчи мартына дери жаныуар дунияны эм ала тургъан жерлени къоруулау, федеральный надзор бла хайырланыу жоллагъа къарагъан Департамент бу ишлени бардырып бошаргъа керекди. Уучулукъ жерледе эсеплеу ишле къырал инспекторлары бардырлыкъдыла.

                          Разбивка

Къашхатау поселканы Нюр сабий садына тынгылы ремонт этилгенден сора сабийлеге эшиклери кенг ачылгъандыла. Озгъан жылда бу сабий учреждение тынгылы ремонт барлыкъ обьектлени тизмелерине кирген эди. Алай бла мекямны битеу отоуларына иги къаралгъанды. Жылыу система, суу ,электрокюч ызла жангыртылгъандыла. Мекям башын жангыдан жапхандыла, тыш сыфатын ариу халгъа келтиргендиле. Бу сабий сад озгъан емюрню сексенинчи жылларында ачылгъанды, бир ызгъа бери юч жюз сабий сыйынады. Алагъа деп аш суу этген жер, медицина кабинет, музыкалы бла спорт залла да ишлейдиле.

                                     Разбивка

Билим бериуден жангылыкъ. Айтханыбызча, бюгюн он ючюнчю январьда республикабызда окъуучуланы Битеуроссей олимпиадаларыны регионлу уруму башланнганды. Быйылгъы окъуу жылда ол жыйырма бир предметден етерикди. Алай бла Нальчикде педагогика усталаны тохтаусуз билимлерин есдюрюу алада адабиятдан регионлу олимпиада етгенди. Аны барыууна жарыкъландырыу, илму эм жаш телю ишле министри Анзор Езаов да къарагъанды. Олимпиадагъа жетинчи-он биринчи классладан жюзден артыкъ жаш бла къыз къатышхандыла.

                          Разбивка

  Республикабызда озгъан жылда тегерекни тапландырыу ишлени бардырыуда экономия этилген ырысхыгъа къошакъ халда юч жамауат аслам жыйылгъан жерни тапландырыргъа онг болгъанды деп билдиргенди бу кюнледе республиканы къурулуш эм коммунал мюлк министерствосундан. Битеу да бирге уа озгъан жылны ичинде тапландырылгъан жерлени саны отуз бирге жетгенди, ол санда сексен тогъуз кепфатарлы юйлю арбазны. Быйылгъы жылда бу ишле андан ары барлыкъларын эскертедиле.Аланы юслеринден биз сизге билдире турлукъбуз.

                            разбивка

Маданият жашауубуздан. Шимал Кавказ федеральный округну регионларында  он алтынчы январьда Акъ Аппаланы бла аланы туудукъчукъларыны велосипедледе барыулары жарыкъ иш боллукъду. Нальчик шахарда аны солуу паркында бардырлыкъдыла. Ол адамланы байламлыкъларын игилендирликди эм саулукъларына да хайыр келтирликди дейдиле бу жарыкъ ишни къурагъанла. Велосипедледе барыу Келишиулюкню майданындан он бир сагъатда башланырыкъды. Ызы бла анга къатышханла Шогенцукова проспектге чыгъарыкъдыла, андан Канукоева орамгъа етюп Абхазия майданнга чыгъарыкъдыла. Бу велопарад деген акция бизни республикада экинчи жыл бардырылады. Озгъан жылда анга жюз адам къатышхан эди. Быйыл а къуру бизден угъай Бештаудан бла Владикавказдан къонакъла да сакълайдыла. Акцияны Нальчик шахарны администрациясыны Платформа шахар айныу институту бардырады.

                        Разбивка

 Коронавирус инфекциягъа къажау профилактикалы ишлеге къарагъан Оператив штабны билдириую басмаланады.Анга тийишлиликде бюгюн он ючюнчю январьгъа тестле этилгенлени саны бир миллион он тогъуз минг тогъуз жюз жыйырма болгъанды. Заранланнганланы саны къыркъ юч минг сексен тогъуз, озгъан кюнден  сексен экиси къошулгъанды. Иги болгъанла отуз тогъуз минг жюз бир, жарсыугъа тюненеге дери ауушхан минг беш жюз жетмиш алтысына дагъыда тертюсю къошулгъанды. Госпитальлада  беш жюз алтмыш сегиз саусуз къалады сексен ючюсю реанимациялада.Саулукълу болайыкъ. Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Тюбешиулерибиз жарыкъ хапарладан толу болсунла.Сау къалыгъыз.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.