Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут.  11 сагъат. Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                          Разбивка

Коков атлы Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни студентлери Байтуугъанланы Исмаил бла Забакъланы Азамат Къырал Думаны Федеральный собраниясыны жаш телю Парламентини эксперт советине киргендиле. Байтуугъанланы Исмаил жаш адам болгъанлыкъгъа аны жетишимлери кепдю. Тертюнчю курсну студенти журналист бла жазыучу союзланы члениди. Забакъланы Азамат а бу советде билим эм илму жаны бла ишлерикди. Хурметли жамауат бусагъатда уа биз сезню Байтуугъанланы Исмаилгъа беребиз.

                                  БТЗ

                            разбивка

Россейни банкы Къабарты-Малкъарны кезлери кермеген китапханаларына Финанслы культура деген изданияны бергенди. Китапла Брайля шрифт бла чыкъгъандыла эм иги кермегенлеге бла сокъурлагъа хайырлыдыла. Аны бетлеринде хайырлы билдириуле бардыла, телефонлукъ бла кибераманлыкъчылыкъдан къорууланыу, финанслы пирамидагъа къатышмазча амалла, кредитли историяла эм кеп башха. Библиотека аллай беш комплект китап къоллу болгъанды. Банкны биздеги белюмюню келечиси Чеченланы Вячеслав билдиргеничка. Бюгюнлюкде финанслы амалла жашауну бир кесеги болуп къалгъандыла, аны себепли бу жанлы жарыкъландырыу ишле бек керекли шартладан биридиле. Адам финанслы продуктланы юслеринден билирге керекди,финанслы аманлыкъчылыкъны жолларындан къорууланыргъа.

                                     Разбивка

  Россейни басма чыгъарыучуларыны Ассоциациясы Мария бла Виктор Котляровла басмачыларыбызны Россейни Президентини саугъасына кергюзтгендиле. Ол да сейир тюйюлдю. Бизни китапла чыгъарыучу жерлешлерибиз жыл сайын болмагъанча кеп эм тынгылы иш бардырыучудула, озгъан жыл да ол терелерин бузмагъандыла. Юлгюле кепдюле. Жылны бек иги китабы конкурсда Москвада Къызыл майдан фестивальда ала эки Диплом алгъандыла. Къули Къайсынны бла Алим Кешоковну орус бла ингилиз тилледе басмалагъан китаплары уа Россейли регионланы юслеринден бек иги издание номинацияда хорлагъандыла. Бу эки томлукъ китап орус тилге уллу эс бурулгъаны бла электрон китапхана системагъа да киргендиле. Котялровланы басма юйлери уа эки минг жыйырманчы жылны бек иги эллю басма юйлерини тизмесине жазылгъандыла. Ахшы саугъаны Котляровла басмадан чыгъаргъан Къабарты-Малкъар аны сейирлери бла табийгъат байлыкълары ючтомлукъ да алгъанды. Озгъан жылда Махачкъалада етген Тарки тау эки минг жыйырма жыйырма бир китап кермючде Гранпри къоллу бизни басмачыла болгъандыла. Бу фестивальгъа ала айырыу китапхана деген он томлукъ басма чыгъармаларын кергюзтген эдиле. Биз Мария бла Виктор Котляровланы жетишимлери бла алгъышлайбыз эм аладан дагъыда кеп сейир китапла сакълайбыз.

Аны бла ,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.