Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут.  11 сагъат. Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                      Разбивка

    Ич ишле министерствону бизни республикада Управлениясында етген брифингде жоллада акъылбалыкъ болмагъанла бла байламлы кемчиликлени кетериу ишлени юслеринден айтылгъанды. Жол патруль службаны ишин болжаллы халда толтурган Дмитрий Сухорученко озгъан жылны керюмдюлерин белгилегенди. Ол айтханыча. Насыпха аварийлик эм кемчилик болдуруу кезиуле бираз азайгъанча керюннгендиле. Жарсыулу кезиуле уа акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликсиз руль артына олтургъанлары бла байламлыдыла. Бир бир ата анала бу халлеге эс бурмай къоядыла эм жарсыулу кезиулеге келтиртедиле. Озгъан жылда бу жанлы эки жюз жети иш жарашдырылгъанды, Жюзден артыкъ кезиуде тазирле салыннгандыла.Акъылбалыкъ болмагъанла ишле комиссиялагъа тохсан беш материал етдюрюлгенди. Ата анала сабийлери этгеннге эс бурмагъанлары ючюн жюз отузгъа жууукъ протокол жарашдырылгъанды. Жыйырма юч акъылбалыкъ болмагъан а профилактикалы эсепге салыннгандыла. Битеу бу шартлагъа эс бура.быйылгъы жылдасейирсиннген вкедомстволаны къатышыулары бла профилактикалы акцияла барлыкъларын эскертгендиле.

                            Разбивка

Россельхознадзор Управленияны билдириулерин терк терк эшитдире турабыз. Алай бла Упралвнеияны референт арасындан билдиргенлерича, быйылгъы жылны аллындан маллагъа ашха къошулгъан затланы жангы жорукълары жашаугъа кийирилгендиле. Аланы къырал реестрлери эл мюлк министерстводан Россельхозарагъа етдюрюлгенди. Энди Управленияны энчи сайтында реестрде малла есдюрюу бла кюрешгенле ашха къошулгъан затла хайырлымыдыла, аланы эсеплеулери бармыды дегенни кераллыкъдыла. Къоркъуусузлукъларын ол санда. Аны бла бирге ол затланы регистрация этиу заманлары къысхартылгъанды. Регистрациягъа къырал пошлина сексен беш минг сомду. Регистрация этилгеннге тюрлениуле кийирирге керек эсе уа отуз терт минг жети жюз сом. Регистрацияны экспертизасыз этилгенине жети минг жети жюз сом.

                                 Разбивка

Аш- азыкъ продукцияны къоркъуусузлугъу регламент озгъан жылны жай айларында тохташдырылгъан эди, быйылны аллындан а жашаугъа кийирилгенди. Тюрлениуле аслам санда упаковкаладагъы ичген суугъа бурулупдула. Алай бла аш азыкъ продукция деген ангылам кенгертиледи. Энди упаковкадагъы ичген суу дегеннге нарзан суула да киргендиле. Сабийлеге чыгъарылгъан суу, жалгъан минерал суула. Аны бла бирге  къырал регистрация этилирге керекли сууну битеу шартлары басмаланадыла. Багъыу суула, минерал суула эм башха.

                               Разбивка

Быйылгъы жылгъа дери зоопаркла, дельфинарийле, океанариумла эм быллай башха учрежденияла Россельхознадзор Управленияда лицензияла алыргъа керек эдиле. Андан сора быллай жерлени лицензиясыз ачаргъа эркин этилмейди. Тазир терт –беш минг сом, юридический жанлылагъа уа къыркъ-эллю минг сомгъа дери жетеди. Къырал Думагъа уа заколнну проекти кергюзтюлгенди. Анда тазирле эки жюз минг сомгъа дери белгиленипдиле.

                             Разбивка

Алгъада билдиргенибизча бу кюнледе республиканы башчысыны бегими бла белгили назмучу Заман газетни корреспонденти Мусукаланы Сакинат культураны сыйлы ишчиси атны алгъанды.Биз аны энтта да бир кере алгъышлайбыз эм сезню Сакинатны кесине беребиз.

                                  БТЗ

Аны бла ,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.