Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут.  11 сагъат. Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                          Разбивка

Хар жангы жыл жангы законла келтиреди. Быйылгъы жыл ол терени бузмагъанды. Тюрлениуле бла жангы законла уа къайсыбызгъа къаллай сезим берликлерин айталлыкъ тюйюлбюз. Сагъышландырыргъа уа тюшерик болур деген умутдабыз. Алай бла жангы эки минг жыйырма экинчи жылны аллындан иш хакъны бек аз елчеми есгенди- он эки минг жети жюз тохсан эки сомдан он юч минг сегиз жюз тохсан сомгъа дери. Адамгъа бир айгъа керекли ырысхы он бир минг алты жюз эллю юч сомдан он эки минг алты жюз эллю терт сомгъа дери. Жылны аллындан коммунал тарифле да тюрленирикдиле- къыралны алгъанда орта эсеп бла терт процентге. Алай ол тюрлениуню биз август айда квитанцияла келгенде эслерикбиз. Коммунал телеуледе борчлула субсидияла алаллыкъ тюйюлдюле. Быйылны аллындан власть органла адамланы льготаларын ала юч арт жылгъа коммунал телеуледе борч этген эселе сыйырыргъа эркиндиле. Аны бла бирге сюд акт жашаугъа кийирилирге керекди. Борчну юсюнден билдириу коммунал мюлкню бирлешдирилген системасында ачыкъланырыкъды. Спорт бла кюрешгенлеге иги хапар. Ала спорт учреждениялагъа телеген ырысхыларындан бир кесегин артха къайтараллыкъдыла. Пенсиялы фонд а энди бизге пенсиягъа чыгъаргъа къаллай бир къалгъанын билдирликди. Страховой бла социально пенсияланы юслеринден эм башха. Ол хапарны къыркъ жыллары толгъан тиширыула бла къыркъ беш жыллары толгъан эр кишилеге айтырыкъдыла. Письмола уа юч жылдан бир кере жиберилликдиле. Банклада ахчабызны сакълагъаныбызгъа энди биз налог телерикбиз. Быйыл аны биринчи кере телерикбиз. Бир миллион сомубуз болгъанына биз налог берликбиз. Ол терт сау жыйырма беш процентди. Ма быллай жангылыкъла. Оюм этейик, алагъа  ким къалай къарарыгъына .

                         Разбивка

Март айгъа дери къыралыбызны жер жерлеринде Мени жашил бийик окъуу юйюм деген аты бла Битеуроссей конкурсну экинчи уруму барады. Анга кеслерини окъуу жерлеринде экологиялы проектлени жарашдырыргъа итиннген студентле къатышадыла. Жашаугъа кийирилгенле бла энди жарашдырылгъанла. Студентлеге бир къауум онг бередиле: къаты отходла бла жууаплы ишле бардырыу, мекямланы жашиллендириу , агъачланы сакълай, сууну тап хайырланыу, энергохайырлы ишле,транспорт. Бек иги экологиялы проектле россейли бийик окъуу юйлени администрацияларына кергюзтюллюкдюле.Конкурсну биринчи урумуна эллю бир окъуу юйден сексен алты проект берилгенди. Ол а иги шартды деп чертедиле  аны бардыргъанла.

                                   Разбивка

Бу жанлы дагъыда бир билдириу. Къабарты-Малкъар экологиялы башламчылыкълагъа ал бургъан он бек иги регионну санындады. Ма анга юлгюле. Уллу магъаналары болгъан суу обьектлени сакълау федеральный проект Экология миллет проектге киреди. Аны чеклеринде череклени бла  келлени жагъаларын тазалайдыла. Россейни суулары Битеуроссей акция-адамланы экологиялы билимлерин есдюрюуге бурулупду. Бу акция къыралны бек кенг экологиялы ишине саналады. Сегиз жылны ичинде етеди. Озгъан жылда бизни республика анга къатышыууну керюмдюлери бла тогъузунчу жерге кетюрюлгенди. Анга он юч миннге жууукъ адам къатышханды. Череклерибизни бла келлерибизни къатларындагъы терт жюз бла жарым километрден  аслам жер тазаланнганды.

                               Разбивка

Хурметли жамауат,бизни къонагъыбыз Къабарты-Малкъарны бла Къарачай Черкесни халкъ назмучусу Созайланы Ахматды. Ол бюгюн кесини туугъан кюнюн белгилейди. Радиону малкъар белюмюню тамата редактору болуп кеп жылланы уруннганды. Биз аны алгъышлайбыз Бусагъатда сезню Ахматны кесине беребиз.

                               БТЗ

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.