Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут.  11 сагъат. Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                      Разбивка

Къабарты-Малкъарны Парламенти тередеча Мени законотворчестволукъ башламчылыгъым деген конкурсну бардырады.Анга ишлени биринчи мартха дери кергюзтюрге керекди. Толу билдириуню уа Парламентни энчи сайтында керюрге не да телефон бла селешип билирге онг барды.Аны номерлери къыркъ эки-алтмыш- сексен терт эм къыркъ- къыркъ беш- жыйырма алты.                    

                                 Разбивка

 Къыралыбызда арт заманда кеп программала ишлейдиле.Аладан бири тыш къыраллы продуктланы кесибизникилеге алышындырыуду. Бюгюнлюкде, кризис эм бола тургъан ишле бу программаны тирилтирге чакъыргъанларын барыбыз да кермей амалыбыз жокуъду. Аны эсге ала ахшы фундамент къуралгъанды десек да етюрюк болмаз. Бизни республиканы алгъанда сез ючюн Севкаврентген Д предприятияны эскерирге боллукъбуз. Ол кенг халда бюгюнлюк стандартлы цифралы медицина рентген оборудование чыгъарады. Эл мюлк продукцияны елчеми бла да округубузда ахшы керюмдюлени кез керюрчады. Эл мюлкде алыкъын специалистле эм теплица оборудование жетишмегени уа жарсытады. Энчи предпринимательстволукъгъа ахшы таяныу болургъа керекди деп чертедиле, нек дегенде аслам санда анда алгъыннгы совет кезиуню битеу иги терелери сакъланадыла. Ма алай, жашау не къыйыннга айланса да, алгъа барыу да бегирек керюнеди. Бизни къыралны тутхучлу этген да ол сезимибизди.

                                 Разбивка

Быйылгъы жылдан адамланы юйлерине газны тартыу закон жашаугъа тири кийирилгенди. Аны барыууну юсюнден биз сизге дайым билдире турабыз. Алгъадан алыннган план- график бла республикабызда газны минг жюз жыйырма эки юйге тартыргъа керекди, андан ючжюз эллю бешисине тартылып бошалгъанды. Программа уа  быйылгъы жылны ахырына тамамланыргъа керекди. Жангыдан эскертгенлерича. Газны тышындан юйге дери ол баргъан ыз къатында орналгъанлагъа тартадыла. Анга деп хакъ алынмайды. Юйню къатындан бардырыллыкъ битеу ишлени да комплексли халда газчыланы болушлукълары бла бардырыргъа боллукъду. Аны ючюн организациягъа заяление жазаргъа керекди.

                                                     Разбивка

 Бу арт жыллада бизни дунияда, ол санда къыралыбызда да бола келген ишле жарсытмай амаллары жокъдула. Кере келебиз коронавирус инфекция жайыла, аны жангы тюрлюсю ачыкълана келеди. жашау алгъа баргъанлыкъгъа алыкъын баям быллай ауруулагъа толу къажау сюелирге къыйынды. Аны бла байламлы  аманлыкъчылыкъ да тюз да алай къаты жайылгъанды. Бегирек да бизни ырысхыбызгъа къол салыргъа сюйгенле. Ангылатыу юйретиу хапарларыбыз да ма ол затлагъа келтирмезге бурулупдула. Бизни бюгюннгю къонагъыбыз Ара банкны республикабызда белюмюню управляющиси орунбасары Балаланы Расул да аны юсюнден айтады.

                               БТЗ

                            Разбивка

 Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни илму тинтиуле бла инновациялы ишле управленияны алчы илму келечиси Хуболланы Борисге миллет бийикликлик деген саугъа берилгенди. Быллай адамларыбыз бла ехтемленебиз,бегирек да алимлерибиз бла. Мен кесим университетде окъугъан заманымда да Борисге уллу намыс бла къарагъанлары эсимдеди, аны ишчи терюню бийиклиги уллу болгъанын хар ким кергенди. Хубол улу кеси айтханыча, адамны жашаууну ишчи кесеги аны устазларындан ачыкъланады. Борисни бек сюйген устазы уа огъары Малкъарда школда уруннган Бийнегерланы Хусей болгъанды. Аны да тургъандыла чакъырып университетге, алай Хусей элине кертичи бола андан кетмей кеп жылланы сабийлени окъутуугъа къошумчулукъ этгенди. Хуболланы Борис физико математика илмуланы кандидатыды, ол жюз бла жарым илму ишни авторуду.Озгъан жылда, илмуну бла технологияланы жылында, юч илму статья басмалагъанды. Илму журналланы редакциялы коллегияларына киреди. Биз миллетибизни ахшы алимин кезиулю жетишими бла алгъышлайбыз.

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.