Урысейм      и  студенхэм  я  махуэщ  нобэ.  Абы  ирихьэл1эу   Къэбэрдей  — Балъкъэрым   и  л1ыщхьэр  ехъуэхъуащ  республикэм и  щ1алэгъуалэм.  Абы  и  зыхуэгъазэныгъэ  тхыгъэм  итщ.     Ныбжъэгъу  лъап1эхэ!  Си  гум къыбгъэдэк1ыу  сынывохъуэхъу  фи  махуэ  лъап1эмк1э!  Студентхэр  —  ц1ыхубэм нэхъ  жыджэру  хэт,  щ1эр  къэзыщтэрэ  гъащ1эм   хэзыпщэ. Куэдк1э  дызыщыгугъхэщ. Нобэ  ди къэралым   проект  купщ1аф1э  куэд  къыщыхалъхьэр,  зэчий  зыбгъэдэлъыр  ипэк1э  гъэк1уатэн,  я  зэф1эк1ым  зрагъэужьын   теухуауэ.  Щхьэпэщ  ар   къэбгъэсэбэпыфыныр. Къарууэ  уи1эр  епхьэл1эрэ    къэралым,  уи  къак1уэнум  хуэбгъэлажьэныр.  Къэбэрдей  —  Балъкъэрым и студент  мин  бжыгъэхэм  яхэтщ   гупсысэк1э  хьэлэмэт  зи1эхэр,  республикэм  и  гъащ1эм      жыджэру  хэтхэу.  Пщ1эшхуэ  хуэфащэщ   волонтер  зэщ1эхъееныгъэм хэтхэм,  жылагъуэ  мыхьэнэ  зи1э  1уэхугъуэхэм  дэщ1ыгъуу  социальнэк1э, ц1ыхум  зыщ1агъакъуэу. Псом  хуэмыдэу  щхьэпэщ  ар  коронавирус узыфэм  дыщыпэщ1эт  лъэхъэнэм.  Ф1ыщ1э  фхудощ1  лэжьыгъэ  евгъэк1уэк1ым  папщ1э.  Адэк1и  вдэтт1ыгъынущ   жэрдэм  къыхэфлъхьэхэр. Зэф1эк1  зи1э ,  щ1алэгъуалэ  лъэрызехьэ  ди1эн  папщ1э  тхузэф1эк1  къэдгъанэнукъым.  Фытегушхуэ  1уэхугъуэщ1эхэм,  фи  хъуэпсап1эхэм  фа1этынущ,  ехъул1эныгъэхэр   зы1эрывгъэхьэфынущ. Сынывохъэхъу  узыншагъэ  быдэ,   мурад  фщ1ахэр  зэрызэ1эрывгъэхэьэн  къарурэ  зэф1эк1рэ  фи1эну» Итщ  щ1ыналъэ  унафэщ1ым  щ1алэгъуалэм   и  зыхуэгъазэныгъэ  тхыгъэм.    

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.