Тек1уэныгъэ Иныр илъэс 77-рэ  щрикъум , Урысей  ДОСААФ ыр   илъэс  95-рэ зэрыхъум и  щ1ыхьк1э  къэралпсоу    хэкупсэ-зыхъумэжыныгъэ  1уэхугъуэхэр   ирагъэк1уэк1. Абы   ехьэл1а  пэк1у   щызэхэтащ  Налшык  къалэ  Ф1ыщ1эм  и  Мыужьыхыж   маф1эм  деж.  Хэкур  зыхъумэу  зи  гъащ1эр  зытахэм   я фэеплъым  я  щхьэр хуагъэщхьын,  удз  гъэгъахэр   мыбдеж    щагъэт1ылъыну      къек1уэл1ахэщ  Юнармеецхэр,  курсантхэр , жылагъуэ  лэжьак1уэхэр, щ1алэгъуалэр.    Февралым  и 23  пщ1ондэ     Хэк1у Зауэшхуэм  Тек1уэныгъэшхуэ  къызэрыщытхьрэ   илъэс  77-рэ   зэрырикъум    теухуа  зэ1ущ1эхэр, урок  зэ1ухахэр,     нэгъуэщ1  дзэ- хэкупсэ  1уэхугъуэхэр ,  спорт  зэхьэзэхуэхэр  зэхэтынущ.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.