Къэбэрдей – Балъкъэрым  къэрал  к1уэц1   1уэхухэмк1э  и министерствэм  щызэхэтащ    2021  гъэм  лэжьыгъэу  ирагъэк1уэк1ар  щызэхалъхьэж ,  дызыхыхьа   илъэсым  зэф1эгъэк1ын   я мурадхэр  щаубзыху   коллегия.  1уэхугъуэм  хэтащ  Республикэм  и  1этащхьэ  К1уэк1уэ  Казбек. Щ1ыналъэм  и  хабзэхъумэ  1энат1эхэм   гъэ  к1уар   къазэрыхущ1эк1ам теухуауэ   доклад  нэхъыщхьэ  зыщ1ар      Кьэбэрдей – Балъкъэр МВД-м  и  министр   Павлов  Василийщ. Апхуэдэу      республикэм   щ1эпхъаджагъэрэ ныкъусэныгъэу   щалэжьым  и  бжыгъэм,  абы  зэрыпэщ1этым  зэ1ущ1эм  щытепсэлъыхьащ    Къэбэрдей  —  Балъкъэр  МВД-м  и  Жылагъуэ  Советым  и  унафэщ1   Мэкъушэ   Руслан.  Ц1ыхум  у1эгъэ ,фэбжь    едзын ,  дыгъуэн,  мылъку  ц1ыхум  къы1эщ1эгъэк1ын  теухуа   1уэху мыщхьэмыпэхэр нэхъ  мащ1э  хъуащ. Щ1апхъэджагъэу    къыщ1агъэщым  я  бжыгъэм    процентитхурэ  ныкъуэк1э    хагъэхъуащ.  Щыжа1ащ  мыбдеж.  Гъуэгу  зэжьыхэуэныгъэхэри  процент  14-рэ  ныкъуэк1э     зэрык1эрыхуари  къыщыхагъэщащ   мыбдеж.  К1уэк1уэ  Казбек   и   псалъэхэмк1э ,  2021  гъэм  къэрал  к1уэц1   1уэхухэмк1э  министерствэм  и  къудамэхэм,  пандемиям  епха  гугъуехьхэм    я  1уэху  къызэпимыуду   ц1ыхур шынагъуэншагъэк1э   къызэгъэпэщын,   щ1эпхъаджагъэм  пэщ1этынк1э   я къалэнхэр   ягъэзащ1ащ.   П1алъэ  къащтам   къриубыдэу   1эщэ   я1ыгъыу  хъунщ1э  —  зауэ;   \ террорым,  экстремизмэм  ехьэл1а   щ1эпхъагъэрэ   къэхъукъащ1эхэр   нэхъ   мащ1эу  ялэжьащ. Ар  зи ф1ыгъэр,  шэч   хэмылъу,   республикэ  МВД-м  къулыкъу  щезыхьэк1хэращ. Къыхигъэщхьэхук1ащ   щ1ыналъэ  унафэщ1ым.  Апхуэдэуи  къыжи1ащ  иджырей  технологияхэр   къагъэсэбэпурэ   бзаджащ1эм  ц1ыхур къамыгъапц1эфынк1э  лэжьыгъэ  ирагъэк1уэк1ыну. Щ1алэгъуалэм   хабзэ  къызэпамыудын  теухуауэ   профилактикэ 1уэхугъуэхэр  драгъэк1уэк1ыну. К1эк1уэ  Казбек  и   къэпсалъэныгъэм  къыщытеувы1ат   гъуэгу   шынагъуэншагъэ  къызэгъэгъэпэщыным  епха упщ1эхэм,  Экономикэм  щ1эпхъаджагъэ  щемыгъэлэжьын,   1улъхьэ   тын – къе1ыхыным  пэщ1этын,  мыдэк1э  хьэрычэтыщ1эхэм  лъэпоу-  щхьэпоу  яхуэхъу  1уэхугъуэхэр   къызэпыудын 1уэхугъуэхэм.  Къэбэрдей —  Балъкъэрым  МВД-м  и Коллегиям   щыжа1ащ   афьян   хабзэм  къемызэгъыу  зезыгъак1уэхэм  1эмалу  къыхалъхьэр   къэхутэн, зэте1ыгъэнк1э       лэжьыгъэм  щ1эгъэхуабжьэн  зэрыхуейр. Республикэм  и  л1ыщхьэм   зэ1ущ1эм  и  к1эухым  жи1ащ  ныкъусэныгъэ   блэжьам  абык1э  жэуап   зэрыпхьынур  ц1ыхум  ягу  къэгъэк1ыжын   зэрыхуейр. Щ1ып1эм  щыпсэум  я ф1эщ хъун    хуейщ  къэрал  хабзэм     къаруушхуэу зэрыщытыр,  ц1ыхур   бзаджащ1эм  зэрыщихъумэнур.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.