Рубрика: жангылыкъла (балк.яз)

Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут.  11 сагъат. Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.                                       Разбивка Къабарты-Малкъарны…

Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут.  11 сагъат. Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.                           Разбивка Хар…

Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут.  11 сагъат. Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.                       Разбивка   …

Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут.  11 сагъат. Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.                           Разбивка Коков…

Нальчикден селешебиз.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.                         разбивка                           Роспотребнадзорну бизни республикадаУправлениясы  Гигиена бла эпидемиология ара бла…

 Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут.  11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.                                 Разбивка   Россельхознадзор…

Республиканы эл мюлк министерствосунда бу кюнледе Агростартап грантланы быйылгъы жылда конкурс айырыуларыны ахыргъы урумун ачыкълагъандыла. Бу грант къоллу болургъа ючжюз…

Арт жыллада тегерекни таза тутуугъа эм экологиялы тазалыкъгъа уллу эс бурулады, орамланы бла жамауат аслам жыйылгъан жерлени. Кир кипчикни кетериу…

Огъары Малкъарны маданият юйюню тынгылы ремонту баргъанды. Анга деп федеральный бла республикалы бюджетледен жыйырма миллион сом белюнген эди.  Мекям озгъан…

Къырал Думада Единая Россия Битеуроссей партияны социально магъаналы башламчылыкъларына ыразылыкъларын билдиргендиле. Анга юлгюле келтирейик. Алай бла Парламентни тебен палатасыны бюджет…