Рубрика: жангылыкъла (балк.яз)

Нальчикден селешебиз.7 сагъат беш минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.                                          Разбивка  Бюгюнлюкде республикабызда, къыралны…

Нальчикден селешебиз.7 сагъат беш минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.                                         Разбивка    Арт жыллада…

Нальчикден селешебиз.7 сагъат беш минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.                                         Разбивка   Республикабызны министрле…

Нальчикден селешебиз.7 сагъат беш минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.                                         Разбивка Арт заманда кеслерине…

Нальчикден селешебиз.7 сагъат беш минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.                                         Разбивка  Къабарты-Малкъарны Парламентини озгъан…

Нальчикден селешебиз.  7 сагъат 5 минут. Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.                                  Разбивка Бербеков атлы Къабарты-Малкъар…

Нальчикден селешебиз.7 сагъат беш минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.                                         Разбивка Къабарты-Малкъарны Парламентини кезиулю…

Нальчикден селешебиз.7 сагъат беш минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.                                         Разбивка  Россейни Правительствосу аграрийлени…

Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.                                                                                   Разбивка Къабарты-Малкъарны Правительствосуну…

Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Ю  йюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.                                                                                   Разбивка   …