Рубрика: жангылыкъла (балк.яз)

Нальчикден селешебиз. Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.                                               Разбивка Ич ишле министерствону бизни республикада управлениясында кенгеш…

 Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут.  11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.                                                Разбивка Республикабызны башчысы…

Нальчикден селешебиз. 14 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.                                                    Разбивка    Республиканы башчысы Казбек Коков Правительствону…

Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут.  11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.                                              Разбивка   Алгъадан…