Рубрика: спорт

Спорт  Хэку зауэшхуэр ди Тек1уэныгъэк1э зэриухрэ  илъэс  76 щрик1ум и пэ къихуэу майм и 1-7- хэм  Налшык къалэ  щек1уэк1ынущ 1964…

Спорт   Бэнэк1э хуитымк1э Урысейм и зэхьэзэхуэ  Наро-Фоминск щызэхэтам ди щ1алэхэри ирихьэл1ащ. Ахэм я ныбжьк1э къапщтэмэ,илъэс 16-м щхьэдэха яхэттэкъым. Махуищк1э ек1уэк1а…