Рубрика: хъыбарыщ1эхэр (каб.яз)

Россельхознадзорым  и  Кавказ  Ищхъэрэ   щ1ыналъэ  зэхуаку  Управленэм   къыщ1игъэщащ   Къэбэрдей  — Балъкъэрым  гъэшхэк1  продукцэ   къызэрыщ1агъэк1ым  ехьэл1а  ныкъусэныгъэхэр. «Меркурий»  системам  и  к1элъыплъыныгъэхэм…

 Радиом  и  махуэщ  нобэ. Илъэс 93-рэ  ирокъу  махуэ  къэс фи унагъуэхэм  хъыбарыф1    ныщ1эзыхьэ  1энат1эр.Къэралым  хабзэу  къыщыдагъэк1ым   щыщ1эдзауэ ,  социальнэ, мэкъумэш,…

Радиом  и  махуэм  ирихьэл1эу  Радиоприемник  нэхъапэм  къэдгъэсэбэпу  щытахэм  я  гъэлъагъуэныгъэ   маим и  6 – 7 –хэм   щрагъэк1уэк1  Налшык  и  Главпочтамтым.…

Республикэм  и  л1ыщхьэ  К1уэк1уэ  Казбек   и  телеграм – каналым  щытепсэлъыхьащ    Хэку  Зауэшхуэм  и  адэшхуэхэр   зэрыхэтам,  л1ыхъужьыгъэу  зэрахьам. Апхуэдэу  и  хэкуэгъухэм …

Республикэм    промышленностымк1э,  энергетикэмрэ, сатумк1э  и  министр  Ахъубэч  Шамиль  псалъэмакъ  зэ1уха  щригъэк1уэк1ынущ  Къэбэрдей – Балъкъэрым и Правительствэм   «В Контакте»  социальнэ  сетым …

Маим и 9-м Налшык,  хабзэ  зэрыхъуауэ щекIуэкIынущ «Полк  уахътыншэ» фэеплъ Iуэхур. Абы  хыхьэфынущ гупыж зыщI  дэтхэнэри  Хэку зауэшхуэм и  зэманым …

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и псыежэххэм хаутIыпщхьащ Тхылъ плъыжьым иратха бдзэжьейкъуэлэным и  щ1эжьей\мин  300-м нэблагъэ.   Шэрэджыпсым     бдзэжьейхэр   щыгъэбэгъуэжыным хуэунэтIауэ илъэс зыбжанэ хъуауэ ирагъэкIуэкI…

Урысейм  автомашинэ  зебгъак1уэну  хуит   узыщ1  тхылъ,  2022 гъэм    январым  и 1-м щыщ1эдзауэ  2023 –м  декабрым  31  пщ1ондэ  зи п1алъэ  ик1ыр…