Рубрика: хъыбарыщ1эхэр (каб.яз)

Урысейм и Къэрал  Думэм  и   е-VIII-нэ Зэхуэсым , Къэбэрдей  —  Балъкъэрым   щ1ып1э  самоуправленэмк1э  органхэм   я депутатхэм  «Урысей  Зэкъуэт»  политикэ  партым…

Дунейпсо экономикэ зэхыхьэшхуэ Санкт-Петербург июным  и 2 — 5-хэм  щекIуэкIынум   хэтынущ  Къэбэрдей — Балъкъэрым  и  Iэтащхьэ КIуэкIуэ  Казбек.  Республикэм  и …

Налшык къалэ и «Дэшхуей хадэм» иращ1эк1 лэ- жьыгъэхэр зэпу имы1эу  ирагъэк1уэк1. «Къалэ к1уэц1хэм я теплъэр егъэф1эк1уэн» къэрал программэр и лъабжьэу…

КъБР-м и Парламентым щызэхэта зэ1ущ1эм щыхэплъащ ди республикэм и контитуцэм зэхъуэк1ыныгъэхэр егъэгъуэтыным ехьэл1а за- конопроектым. КъБР-м щылажьэ  языныкъуэ  хабзэхэми зэхъуэк1ыныгъэ…

Музыкэмк1э  Налшык дэт къэрал музыкэ театрым майм и 30-м сыхь 19-м  щ1идзэу КъБР-м  и ц1ыхубэ артист Къэбэрдокъуэ Муратрэ Санкт-Петербург и…

КъМ- щы1э МВД-м щызэхалъхьэжащ  Сабийхэр хъумэным и махуэм ирихьэл1эу ирагъэк1уэк1 хабзэ «Полицейский дядя Степа» урысейпсо зэхьэзэхуэм и щ1ыналъэ 1ыхьэм кърик1уахэр.Сабийхэм…

Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ советым и зэIущIэ иригъэк1уэк1ащ  Къэбэрдей  —  Балъкъэрым   и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек . Мыыбде жщызэхалъхьэжащ лъэпкъ проектхэм…

Кавказ  Ищхъэрэм  Бжыгъэмк1э  и  управленэм  къигъэна1уащ Къэбэрдей  —  Балъкъэрым  2021 гъэм    и япэ  мазищым  ухуэныгъэ   лэжьыгъэу  щрагъэк1уэк1ар  зэрыхъур. Апрель  мазэм  …