Рубрика: хъыбарыщ1эхэр (каб.яз)

Налшык  къалэ дэт  3-нэ школ-интернатыр нэхъ зытегъэщ1ар аутизм  зыпкърыт сабийхэр  щегъэджэнырщ, щыгъэсэнырщ, щак1элъыплъы- нырщ.Абы и закъуэкъым,сэкъат зи1э сабий  куэди  йок1уал1э…

КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ  Казбек  пщэрылъ зэращищ1ам  тету   Дзэлыкъуэ Лэскэн   районхэм  дунейм  и  къэхъукъащ1эхэм  къахьа  лъэпощхьэ- похэр  гъэзэк1уэжынымк1э    къызэрагъэпэща  комиссэр…

КъБР-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек   лэжьыгъэ 1уэхук1э 1ущ1ащ « Военторг»  акционер зэгухьэныгъэм и генеральнэ директор  Павлов Владимир, Урысейм  Зыхъумэжыныгъэмк1э и…

Дызыхуэк1уэ илъэсит1ым бюджет т1ысып1эу мин 45-рэ къызэ1утхынущ –щыжи1ащ УФ-м и Президент Путин Владимир УФ-м и Федеральнэ зэхуэсым зэрызыхуигъазэм. Махуэ бжыгъэ…

Пыдощэ хъыбарыщ1эхэм.  Кавказ зауэр зэриухрэ мы гъэм илъэси 157-рэ ирокъу.Зауэ гущ1эгъуншэм и 1эужьхэм ящыщщ адыгэхэр щыпсэу щ1ыналъэм и нэхъыбэр зэраф1эк1уэдар,…

Дунейпсо Адыгэ  Хасэм   Налшык къалэ      щригъэкIуэкIащ  щ1эныгъэ — практикэ  конференц. Абы  зыкърагъэхьэл1ат  Тыркум, Иорданием, Адыгэ Республикэм , Къэбэрдей  —  Балъкъэ…

2021  гъэм  сабийхэм я зыгъэпсэхугъуэ, узыншагъэр   егъэфIакIуэн  лъэхъэнэр  Къэбэрдей  —  Балъкъэрым   щызэхаублэр  июным  и  1-м.   Санаторийрэ  лагеру  щ1ыналъэм  щы1эм ирагъэблагъэнущ  …

Къэбэрдей  — Балъкъэрым   щок1уэк1  коронавирусым   и   вакцинэр  хэлъхьэным. «ЭпиВакКорона»  ф1эщыгъэ  зи1э  л1эужьыгъуэм и  мастэ  9720-рэ    медицинэ  1уэхущ1ап1эхэм        къа1эрыхьащ.   Ди  республикэм…