Рубрика: хъыбарыщ1эхэр (каб.яз)

Къэбэрдей —  Балъкъэрыр  илъэсищэ  зэрырикъум  ирихьэл1эу  Урысей  Банкым  къыдигъэк1ащ  дыжьын  сомищ  зэк1эрыт. Абы  грамм  31-рэ  хьэлъагъ  и1эщ  ,  925-нэ  ф1агъым …

Прохладнэ – Бахъсэн – 1уащхьэмахуэ   щ1ып1эхэр  зэпызыщ1э     гъуэгум  и 1ыхьэу  20 хуэдизым  псым  гуимылъэсык1ын,   псы   къыщ1эмыуэн   хуэдэу   ягъэбыдащ   ухуак1уэхэм.  «Кавказ»…

Тэрч  къалэ    и   Мэртазей     зыгъэпсэхуп1э  хадэм лъэс   лъагъуэ  щыпхашащ. Урысей  прокуратурэр   къызэрызэрагъэпэщрэ   илъэс  300  зэрырикъум  и  щ1ыхьк1э  хасащ  пхъэхуей  жыгыщ1эу …

Урысейм  Узыншагъэмк1э  и  министерствэм      къэралым  и  щ1ыналъэхэм   щы1э   1энат1эхэм  щыщхэр  хэту  иригъэгъуэк1ащ  зэ1ущ1э. Узыфэ  зэмыл1эужьыгъуэхэм  2021  гъэм  ихьахэм  я  бжыгъэр …

Республикэм   мэкъумэш  унэт1ыныгъэмк1э  Федеральнэ  бюджетым  къыхэк1ыу  мы  гъэм къыхуиут1ыпщащ   Зы  миллиардрэ   сом  мелуан  623-рэ. Ар мы  гъэм  къыхухагъэк1ам и   процент …

  Урысей  пощтым и Къэбэрдей – Балъкъэр  къудамэм  хъыбар  къыт1эригъэхьамк1э,  октябрым и  30-м  щыщ1эдзауэ  ноябрым  и  7  пщ1ондэ  1уэхущ1ап1эм  и  лажьэк1эм …

Республикэм щок1уэк1 гриппым зэрыпэщIэтыным теухуа  Iуэхугъуэхэр. Апхуэдэу  2021 – 2022 гъэхэм къриубыдэу дохутырхэм къапэщытщ    коронавирусым  щызыхъумэ   вакцинэхэм  къыдэк1уэу   пыхусыхум  щызыхъумэ …

Урысей  Федерацэм   и  Зэщ1эгъэу1уак1уэ  Советым  щрагъэк1уэк1ащ  Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и социально-экономикэ  зыужьыныгъэм  теухуа  зэ1ущ1э. Урысейм  и  Правительствэм  и  унафэщ1ым …