Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут.   11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                        Разбивка

Россейни Правительствосуну бегими бла жол инфраструктураланы айныуларына къошакъ ырысхы белюнюрюкдю. Аны чеклеринде  алты россейли регион бир миллиард алты жюз миллион сомгъа жолланы  къурулушларын бла реконструкцияларын бардырлыкъдыла. Къошакъ ырысхыны аслам санда  бизни республикада Башиль бла Чегем турбазалагъа Адыгеяда Лагонаки туристли комплексге  баргъан жолланы иги халгъа келтирирге къоратырыкъдыла. Шимал Осетияда Владикавказ- экинчи Лескен мешина жолну Чикола элден тышына чыкъгъан кесегинде  ремонт этиле турады.Аны бла бирге Киров областьда, Тебен Новгородда бла Удмуртияда жоллагъа къараллыкъды. Битеу ишле къоркъуусуз эм качестволу мешина жолла миллет проект бла тапландырыладыла.

                               Разбивка

 Бу кюнледе Къырал Думада къаралгъан закон бла табийгъат не да техноген жарсыулу кезиуледе заран келген адамлагъа ипотека каникулла кийириледиле. Бу документ бла къыйын жашау болумгъа тюшгенлеге къошакъ юйюрле кирликдиле. Жарсыугъа от тюшген, суу келтирген эм быллай кезиуле бола туруучудула, аланы хаталарындан мюлклерине, юйлерине не да саулукъларына заранкелтириледи. Ма о л кезиуледе адамлагъа болушлукъ берирча, ким биледи, аны ипотека кредитими барды, ол кезиуде алты айгъа льгота заман берилликди. Жарсыуладан кери болайыкъ.

                            Разбивка

   Арт жыллада адамланы иш бла жалчытыугъа уллу эс бурадыла. Аны бла бирге ишчи усталыкъла ал сатыргъа чыкъгъандыла дерге керекди. Бизни республиканы энчи алгъанда иш излегенледен бек къыйын аны юристле табадыла. Мында конкурентли хал бегирек бийикди. Бизде иш хакъны быйылгъы жылда орталыкъ елчеми къыркъ минг сомгъа жуукъду. Иш бла жалчытыу аралада адты минг юч жюз отуз сегиз вакансия бар эди. Сентябрь айда терт минг жюз он  эркин ишчи жер болгъанды, андан ишчи усталыкълагъа эки минг жети жюз алтмышы. Аланы иш хакълары бслеринден айтханда гидрометаллург апапартчикни жыйырма бир бла жарым минг сом, водительни жыйырма тогъуз бла жарым миннге жете, слесарьны жыйырма алты мингден артыгъыракъ, тигиучюню жыйырма беш минг сом. Туризмге керекли усталыкълада иги кесекдиле деп чертедиле.  Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетден билдиргенлерича, андан чыкъгъан усталагъа иш къыйын табыла эсе да, аладан кебюсю кеси жерибизде къалыргъа сюедиле.

                          Разбивка

  Украинада бола тургъан ишле бла байламлы къоркъуусузлукъну жалчытыугъа уллу эс бурадыла. Аны чеклеринде Росавиациядан билдиргенлерича. Он бир россейли аэропортха самолетланы учуулары жыйырма биринчи ноябрьни юч сагъат къыркъ беш минутуна дери тохтатыладыла. Ол аэропортла Анапада, Белгородда, Брянскеде, Воронежде, Геленджикде,Краснодарда, Курскеде, Липецкеде, Дондагъы Ростовда ,Симферопольда бла Элистада орналадыла. Авиакомпаниялагъа башха жолла кергюзтюледиле- Сочиде, Волгоградда, Минеральные водыйде ,Ставропольда бла Москвада. Къалгъан аэропортларыбыз харкюнлюк халде ишлейдиле. Тюрлениулени уа аэропортланы бла авиакомпанияланы энчи сайтларында басмалайдыла.

                         Разбивка

Кеп болмай мен Къули Къайсын атлы къырал малкъар драма театрны артисти Мызыланы Таубий бла тюбешип, анасыны къарындашы Байсолтанланы Алимни жигитлигини юсюнден къайтарып селешгенем. Анга жангы материал басмаларгъа да болашханма. Ол эсимде къалып бюгюн Таубийни айтханын сизге да,хурметли жамауат,эшитдирирге сюеме. Мен кечюрген статьяла уа газетлерибизде басмаланнгандыла.

             БТЗ

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin