Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                      Разбивка

 Къабарты-Малкъар быйылгъы жылда жол тапландырыу ишлени барыуларыны керюмдюлери бла , ол кезиуню ичинде уа эксплуатациягъа тохсан процент жол обьект берилгенди, бек иги регионланы санына тюшгенди. Аны юсюнден Россейни Правительствосуну таматасыны орунбасары Марат Хуснуллин билдиргенди. Быйылгъы жылгъа кергюзтюлген ишлени асламы тамам болгъандыла. Ол елчеми жюз жетмиш километр эди да, бары толу хайырланыладыла, жетмиш километр жолда жарыкълыкъ жалчытылыннганды. Эсибизге салгъанларыча уа, озгъан эки минг жыйырма биринчи жылда Къоркъуусуз эм качестволу мешина жолла миллет проектни керюмдюлери бла бизни регионубуз Россейни Правительствосуну Диплому эм эсде къаллыкъ саугъа бла саугъаланнган эди.

                  Разбивка

Он сегизинчи ноябрь кюнюнде къыралыбызны битеу регионларында Битеуроссей акция – сабийлеге праволу болушлукъ берген кюн етерикди. Аны баш магъанасы- сабийлери болгъан юйюрлени праволу жарыкъландырыуду, аланы эркинликлерини юслеринден хапар билдириу. Бизни республикада бу акция терелиди, анга деп тийишли майданла кергюзтюледиле. Ала толу интернет сайталада да басмаланадыла. Сез ючюн, юстиция министерствону биздеги управлениясында Нальчикни Пушкина атлы орамыны жыйырманчы юйюнде, Мальбахов атлы къырал миллет библиотекада , кепфункциялы арада эм аны районлада бла шахарлада битеу белюмлеринде, урунуу, иш бла жалчытыу эм социально къоруулау арада бла аны белюмлеринде эм кеп башха.

                Разбивка

 Он тогъузунчу ноябрьда Минги тау курортунда жарыкъ халда  тау лыжа кезиуню ачаргъа хазырланадыла. Аны биринчи кюнлеринде къонакъ туристлерибиз бюек бийик лыжа жолда Къарабаш-Мир станциялада учаргъа онг табарыкъдыла. Хауа сууукъгъа айланнганы эм къар да себе башлагъаны бла быйылгъы къыш лыжа учуу кезиуню алгъаракъ ачаргъа онг табылгъанды. Сез ючюн, эки минг жыйырма биринчи жылда ол тертюнчю декабрьда ачылгъан эди, Мир станциядан энишгерек жолла уа он тогъузунчу декабрьда. Алыкъын жалан да бир жол ишлерикди, аны ючюн а Промо деген тариф ишлерикди- таматьалагъа бир кюннге минг алты жюз сом, сабийлеге уа минг эллю сом. Кезиулю абонементле да ишлеп башларыкъдыла, аны бла толу лыжа кезиуде хайырланыргъа боллукъду. Курортда он жети километр жол ишлейди, юч гондол тюрлю канат жол.

            Разбивка

  Гостех платформада физкультура бла спорт къырал информациялы система ишлеп башлагъанды. Ол тыш къыраллы компонентлени алышындырыу информациялы къоркъуусузлукъну толу жалчытыу бла жарашдырылгъанды. Кеси цифралы оноула бла. Бу инструмент спорт отрасльде ишлерча бек иги онгду, спорт бла кюрешгенлеге ахшы къошумчулукъ- ала уа алтмыш беш миллиондан атлайдыла. Спорт учрежденияла аны бла хакъсыз хайырланаллыкъдыла, адамлагъа болушлукъ кенгерликди. Бюгюнлюкде система спортчулагъа сыйлы спорт атла бла разрядла бергенде иги ишлейди, мында спорт эришиулени бирлешдирилген календары басмаланады. Дагъыда бир ахшы онгу уа жангы информациялы системаны хайыры бла сабийни къырал болушлукъ берген портал бла спорт секциягъа жазаргъа боллугъуду. Спорт законуна тийишли тюрлениуле кийирилгенден сора система къыралны битеу жеринде ишлерикди.

                             Разбивка

   Геляланы Рамазан, драматург, артист…аны юсюнден кеп айтылып турмай эсе да, адабиятыбызны, театрыбызны, сахнаны сюйгенлерибиз бу атны бек иги билебиз. Анга жоралап журналист Саракуланы Асият энчи китап да жарашдыргъанды. Асият бу китапны презентациясына жораланнган бек ариу ингирде кесини жюрек сезлерин билдирген эди.Алагъа тынгыларгъа чакъырабыз.

                       БТЗ

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin