Месяц: Июль 2022

Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.                                             Разбивка Озгъан эки…

«Егъаджэныгъэ» лъэпкъ  проектым   и  гъэзащ1эным  ипкъ  итк1э Бахъсэн  куейм   ухуэныгъэщ1эхэр  къыщрагъэжьащ. Куба  жылагъуэм   сабий  500-м  тещ1ыхьа  школым  зэрелэжьыр  зэригъэлъагъуащ  Бахъсэн …

В Кабардино-Балкарии в июне замедлился рост цен на овощи и стройматериалы Сделано в России: северокавказская фабрика одежды перешла на сырье…

Арджэнхэр Москва иджыри мы мазэр и к1эм нэсыху щагъэлъэгъуэнущ.Сурэтыщ1хэм я зэгухьэныгъэм хэт  ди хэкуэгъу 1эпщ1элъапщ1э, пасэрей лъэпкъ 1эщ1агъэм и хъумак1уэ…

Спорт. Къэзэхъстаным и Алматы къалэм  щек1уэк1а Къэрал Щхьэхуитхэм я Зэныбжьэгъугъэм хыхьэхэм я 3-нэ дзэ-спорт джэгухэм армэ   1эпщэрызауэмк1э дыщэ медалыр щызы1эригъэхьащ…

Зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр щ1эгъэхуэбжьауэ щрагъэк1уэк1 Налшык къалэ дэт поликлиникэ езанэм и къудамэу Брамтэ хьэблэм дэтым. «КъБ-м узыншагъэр хъумэнымк1э и 1уэхущ1ап1эхэу ц1ыхухэм…

  «Гъуэгу  тынш ик1и шынагъуэншэ» лъэпкъ проектым хыхьэу ягъзащ1э лэжьыгъэхэм ди респ-м щыпащэ.КъБ-м и щ1ыналъэ псоми  мыхьэнэ зи1э гъуэгухэр къыщагъэщ1э-…