Нальчикден селешебиз.7 сагъат беш минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                               Разбивка

Коммунал отходланы жарашдырыугъа къошумчулукъ этген проектлени  сыгъаргъан инвестициялы компанияла     он эки бла жарым процентлик льгота кредитле бла хайырланыргъа болулкъдула .Къалгъан ставка елчемни уа къырал къайтарлыкъды деп айтылады билдириуде. Заем ырысхыны отходланы жарашдырыу обьектлени модернизациялауларына, реконструкцияларына бла къурулушларына къоратыргъа боллукъду. Бу проектле Россейни экологиялы операторуну къошумчулугъу бла бардырылады. Быллай болушлукъну уа санкциялы къатыландырыу бла ал сатырлы ишле бла бередиле.

                             Разбивка

Арт заманда жашауубузгъа кеп жангылыкъла кийириле келедиле. Ма дагъыда бири. Сегизинчи майдан Сбербанк къырал болушлукъ бла берилген ипотеканы ырысхысын эки кереге кебейтеди. Отуз миллион сомгъа дери ипотеканы Москвагъа, Москва областьха, Санкт-Петербургга, бла Ленинград областьха бередиле. Аны бла бирге къырал бюджетден бу ырысхыгъа субсидие он эки миллион эм алты миллион сомгъа бериледи.Биринчи взнос он беш процентди эм жыйырма жылгъа дериди. Быйылны озгъан айларында сез ючюн льгота ипотека къырал болушлукъ бла эки жюз тохсан жети миллиард сом болгъанды, озгъан жылдан он сау юч онлукъ процентге кеп. Бек кебю март айда-тохсан бир процент.

                          Разбивка

Тинтиу излеу ишлеге къатышхан терт келечибиз Россейни Къоруулау министерствосуну энчи белгиси къоллу болгъандыла. Ол белгилени уа жарыкъ халда Уллу Хорламны байрам кюнюню аллында Нальчикде жюз он бешинчи кавдивизиягъа жораланнган кермючню ачылыуунда бергендиле. Бу экспозициягъа къараргъа келгенле кергенлерича, мында къоруулау министерствону ара архивини документлери кергюзтюлгендиле, алгъын ачыкъ болмагъанла. Битеу бу шартла уа тинтиучюлени ишлерини хайырындан болгъаны кимге да ачыкъды. Бюгюнлюкде бизни республикада тинтиу излеу отрядлада жетмиш адам барды, арт терт жылны ичинде ала он терт аскерчини елюгюн ачыкълагъандыла, жюз излеу тинтиу иш бардыргъандыла, школлада жыйырмадан артыкъ жигитликни дерсин етдюргендиле. Быйылны март айында тинтиучюле Терк районну Курп бийикликлеринде терт солдатны елюгюн тапхандыла, ала уруш къазауатында жоюлгъанладыла. Солдатланы елюклерин экспертизагъа бергендиле. Андан сора уа къарындаш къабырлада асырарыкъдыла.

                     Разбивка

Фейк и правда

 Украинли телеграм каналланы болмачы хапарлары бла Уллу Хорламны жетмиш жети жыллыкъ байрамында самолетларыбыз кекге кемчиликлери болуп кетюрюлалмагъандыла. Кертиси бла уа, барыбыз да кергенден, къаты жауунла жаугъан эдиле. Аны хатасындан Москвада, Санкт-П  етербургда, Самарада, Калинанградда бла Дондагъы Ростовда хауа парадлары болмай къалгъандыла. Аланы юйрениуле баргъан кезиуледе кералгъанбыз.

                  Разбивка

  Юбилей кюнлени ичинде белгили назмучу Отарланы Керимни жюз он жыллыгъы да уллу магъананы тутады. Ол бизни адабиятны классиги болуп къалмай, Уллу Ата журт уруш жолларында болгъанладанды. Жарсыугъа алыкъын Керимни чыгъармачылыгъы толу тинтилип бошалмагъанды, башха тиллеге толу кечюрюлмегенди. Ол иш алгъадады, анга эс   бурлукъла да насыпха бардыла. Бу кюнледе Отарланы Керимни чыгъармачылыгъына жоралап Прохладна шахарда юбилейли ингир етгенди. Анга басмачы Мария Котлярова , шахарны школларыны окъуучулары бла Быллым элни лицейини устазлары эм окъуучулары къатышхандыла. Анда селешгенле чертгенлерича, Отарланы Керимни чыгъармачылыгъы классикалы терде болгъаны бла бийик адамлыкъ ниетни ачыкълайды. Бу ингирден бир кесекни эшитдирирге сюебиз.

                         БТЗ

                       Разбивка

 Фейк и правда- 11 часов

Приднестровьени аскерлери къаты хазырлыкъдадыла деген болмачы хапарланы жаядыла украинлы телеграм каналла бла Украинаны баш штабы. Республиканы аскерлери къаты хазырлыкъда тюйюлдюле, анга мобилизациялау болмагъанды, боллукъ да тюйюлдю деп чертгенди республиканы таматасы Вадим Красносельский.

         Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.