Россельхознадзорым  и  Кавказ  Ищхъэрэ   щ1ыналъэ  зэхуаку  Управленэм   къыщ1игъэщащ   Къэбэрдей  — Балъкъэрым  гъэшхэк1  продукцэ   къызэрыщ1агъэк1ым  ехьэл1а  ныкъусэныгъэхэр. «Меркурий»  системам  и  к1элъыплъыныгъэхэм къызэригъэлъагъуамк1э,   Шэджэм  куейм  щы1э «Молочник» 1энат1эм  кхъуейлъалъэрэ,  шэрэ, шхурэ,  шатэу  къыдаша   гъэшым  \ халъхьэ   и  хабзэм   ирикъутэкъым  килограмм   715 -рэ.  Абы   къегъэна1уэр къыщ1агъэк1  продукцэм   и куэдагъымрэ  и  ф1агъымрэ,  ар  къызыхащ1ык1ым   я  нэ1э  зэрытрамыгъэтыр.  Ар  ерыскъыхэк1ым ,  гъэшымрэ,   гъэшхэк1ымрэ  я  шынагъуэншагъэмк1э, Евразиям  и  экономикэ  Союзым  и   техникэ  регламентхэм    хуэк1уэкъым. Россельхознадзорым  и  Кавказ  Ищхъэрэ   щ1ыналъэ  зэхуаку  Управленэм   «Молочник»  1энат1эм  иригъэщ1ащ  Урысей Федерацэм  ветеринариямк1э   къэрал хабзэхэр  къызэпыудыныр  къызэремызэгъымк1э  хъыбар.

« Блэк1ам  и  плъыфэхэр»  ф1эщыгъэм  щ1эт  гъэлъагъуэныгъэ  къыщызэ1уах  нобэ  Къэбэрдей  — Балъкъэрым  и  Лъэпкъ  музейм.  Ашэмэз  Фат1имэ    и  лэжьыгъэхэр  теухуащ   тхыдэм и напэк1уэц1хэм,  лъэпкъым  гъуэгуанэ   къик1уам   и  нэхъ  гухэщ1   лъэхъэнэм. Къэбэрдей – Балъкъэрым   Щэнхабзэмк1э  и  министерствэм, Урысейм и  сурэтыщ1хэм я  Къэбэрдей – Балъкъэр  къудамэм я дэ1эпыкъуныгъэк1э   къызэрагъэпэщ  выставкэр    зэхаублэнущ  нобэ  шэджагъуэм  сыхьэт  12-м.

Республикэм  и  л1ыщхьэ  К1уэк1уэ  Казбек  хэтащ Урысейм и Правительствэм  \ щ1ыналъэхэм  я  зыужьыныгъэхэмк1э     комиссэм и  Президиумым  \и  зэ1ущ1эм. 1уэхугъуэр  селектор  мардэхэм  къэриубыдэу  иригъэк1уэк1ащ  Урысейм  и Правительствэм  и  унафэщ1ым  и  къуэдзэ  Хуснуллин Марат.  Зэхыхьэм   щытепсэлъыхьахэщ  санкцэхэр  къыщыдащ1ыл1а  лъэхъэнэм    лъэпкъ  проектхэр , Федеральнэ   программэхэр   илъэсым  и  япэ  мазищым   гъэзащ1а  зэрыхъум.   Къэжы1эпхъэщ,  Къэбэрдей  — Балъкъэрыр   а  унэт1ыныгъэхэмк1э  щ1ыналъэ  пажэхэм  зэрыщыщыр.  Ухуэныгъэрэ   ремонт  лэжьыгъэхэр   щгъэк1уэк1ыну  къагъэна1уащ  1энат1э  100  хуэдиз.  Абы  хуаунэт1ынущ   сом миллиард  8-рэ   сом  мелуан   200  — рэ.  Абы  щыщу    лэжьыгъэм  ирахьэл1ащ  мылъкум и  процент  23-р, проект  щхьэхуэхэмк1э   процент 40 -р.  « Бахъсэн    къалэ   псыр   щызэлъызыгъэ1эсын  1энат1э   щыухуэнымк1э  зэгуры1уэныгъэхэр  зращ1ыл1ащ Урысейм  Финансхэмрэ   Ухуэныгъэхэмрэ  министерствэхэм. Япэ   хэлъхьэныгъэу  къыхуаут1ыпщар  мэхъу  сом  мелуан 428-рэ.  Мы  гъэм   1уэхум  халъхьэнущ    зы миллиард».-   къыхигъэщащ  К1уэк1уэ  Казбек.  Апхуэдиз  2023   гъэми  къыт1эрыхьэнущ.  Лэжьыгъэхэр   Федеральнэ  министерствэхэм   пыщ1эныгъэ    ди1эрэ  нобэ къек1уэк1  щытык1эхэр  къэлъытауэ  идогъэк1уэк1, — И  псалъэхэм  къыдыщ1игъужащ   л1ыщхьэм.

  Кавказ  Ищхъэрэм и  курортхэм  май  махуэшхуэхэм   ц1ыху   мин  28-рэ  къеблэгъащ  зыплъыхьак1уэу. «Архыз», «1уащхьэмахуэ», «Ведучи»   щ1ып1эхэм    ипэ  илъэсым   зыщызыгъэпсэхуам  хуэдизщ  ар.   Апхуэдэу   ц1ыхушхуэ   здэк1уам  и  гугъу  пщ1ымэ 1уащхьэмахуэ  и  къуршхэм  дэк1ахэщ   ц1ыху  мин  20-м  щ1игъу. Хъыбар  дегъащ1э  республикэм    курортхэмрэ  туризмэмк1э  и  министерствэм. Щ1ып1эм ц1ыхушхуэ  къэк1уэныр  ехьэл1ат  Кавказ Ищхъэрэм  и бгылыжэ    курортхэм      къежэхып1эщ1эхэр,   хьэщ1эщхэр.  къызэрыщызэ1уахырр,Кхъухьлъатэк1э    щ1ыналъэ   зэпыщ1эныгъэхэм  къызэрыхагъэхъуар ,  ц1ыхум  1уэхутхьэбзэу  хуащ1эри  зэрырагъэф1ак1уаращ.. Псом  хуэмыдэу  1уащхьэмахуэ щ1ып1эм.    Хьэщ1э   къытхуеблагъэхэм  къызэхак1ухь   республикэм  и  щ1ып1э  дахэхэр,    Ахэр  11  мэхъу.   Кавказвым  и  къурш  нэхъ лъагэр  зэрагъэлъагъун, бгым  лыжэк1э  къежэхын, нарзан  ефэным  ц1ыхур  къыдехьэх, Апрелым  щегъэжьауэ  ноябрь  мазэ  пщ1ондэ  хьэщ1эхэр    щыкуэдщ  ди  щ1ып1эм.  Урысейм  Къэбэрдей  —  Балъкъэрыр   къыщац1ыху    Аушыджэр,   Джэдыкъуэ,Джылы – Су  щы1э  псы  хущхъуэхэмрэ   псы  хуабэхэмк1э.

Урысей  ФСБ-м  и    Къэбэрдей  — Балъкъэр  къулыкъущ1ап1эм   коррупцэм  пэщ1этыным  теухуауэ оперативнэ — лъыхъуэныгъэ  1уэхугъуэхэм  ипкъ  итк1э  республикэм  къыщыщ1а гъэщащ    щ1эпхъаджагъэ  ялэжьар. Къэбэрдей  — Балъкъэр  МВД  – м  и   лэжьак1уэу  т1урэ  республикэм  щыщ  зы  ц1ыхухъурэ  гуп  зэрыгъэхъуауэ   1улъхьэ   тын  — къе1ыхыныр къызэрагъэпэщт,  апхуэдэу  уголовнэ  жэуап   кърашал1энухэм ,  хабзэм  ебакъуэу,  щхьэщахт. Апхуэдэу  Налшык  къалэ  щыщ  ц1ыхубзыр къагъэгугъат  и 1ыхьлыхэм  теухуауэ  уголовнэ  1уэху  къызэ1уахам   хэлэжьыхьыжыну,  жэуапым  кърамышал1эн  хуэдэу.  Абы  папщ1э   сом  мелуанит1  иритыну  зэгуры1уахэт.  1улъхьэр  щызэ1эпахым  яубыдащ  гупым   хэтхэр.   Урысей  Федерацэм  и Уголовнэ   Кодексым   и 159  статьям  и  4  -нэ  1ыхьэм  тету  щ1эпхъаджагъэм  теухуауэ   къызэ1уахащ  уголовно   1уэху. Законодательствэм   къызэригъэувымк1э,  абык1э  тезыру  ирагъэхьынур  илъэси  10-м    ноблагъэр.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.