«Кинокавказ»  Кавказ  Ищхъэрэ  ещанэ    щ1алэгъуалэ  фестиваль  щрагъэк1уэк1ынущ Къэбэрдей  — Балъкъэрым  маим  и  18  —  20  -хэм.  Щэнхабзэ  1уэхугъуэм   щагъэлъагъуэнущ   художественнэ ,  анимация  фильм  к1эщ1 ,  документальнэ,  социальнэ  видеоролик  тезыххэм  я  лэжьыгъэхэр  . Фестивалым  ущеплъыфынущ  илъэс 16 — илъэс  35  ныбжьым  ит режиссер  щ1алэхэм   трахахэм,  псори  зэхэту  лэжьыгъэ  40   -м.  Ар  щызэхаублэнущ  Кавказ  Ищхъэрэм  Гъуазджэмк1э  и  къэрал    институтым.  «Кинокавказ»   1уэхугъуэр  зэрек1уэк1ыну  щ1ык1эм  къызэгъэпэщак1уэхэм  щыщу   къытедгъэпсэлъыхьащ  фестивалым  и    продюсер  Ажэгъуей  Заринэ. 

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.