Къэбэрдей – Багъкъэрым  щызэхэтащ                                  « Пограничникхэм  я   ныбжьэгъу  ныбжьыщ1эхэр»  республикэ  зэпеуэ. Хэку  Зауэшхуэм  Тек1уэныгъэ  къызэрыщытхьрэ  илъэс  77  — рэ  зэрырикъум  и  щ1ыхьк1э   къызэрагъэпэщат  хэкупсэ 1уэхугъуэр.      Я  зэф1эк1 щагъэлъагъуащ  Прохладнэ,  1уащхьэмахуэ,  Шэрэдж куейхэм, Налшык  къалэ  щ1ыналъэ  округым   щы1э   кадет  классхэм  щ1эсхэм.  Абы     хэтащ     гуп   12 ,  я  ныбжьк1э  зэхуэмыдэу  курсант   ц1ыхуищэ. Урысей  ФСБ-м  и  Къэбэрдей  — Балъкъэр  Управленэм  и   нэхъыщхьэм  и  саугъэтым щ1эбэнынахэр,  1эщэ  зэпкърыхын  —  зэпкърылъхьэн,  нэщанэ   еуэн,  гранатэ  дзынк1э  зэхьэзэхуахэщ. Радиацэ,    химия,  биология  1эщэхэм  зыщыхъумэнк1э;  зауэл1ым  ягъэзащ1эн хуей  1уэхугъуэхэк1э,  къэралым,  гъунапкъэхъумэхэм  я  тхыдэм  зэрыщыгъуазэр  къагъэлъагъуащ. Зэхьэзэхуэхэр  щек1уэк1ат    Погран управленэм  и    къудамэу  Къэбэрдей  — Балъкъэрым  щы1эм  я  зы   подразделением.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.