Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                             Разбивка

   Кеп болмай Россейни Правительствосуну оноуу бла эки минг отузунчу жылгъа дери  Шимал Кавказ федеральный округну социально экономикалы айныуу стратегия къабыл керюлгенди. Аны ал сатырлы магъанасы- туристли инфраструктураны жангыртыуду, уллу промышленность инвестициялы проектлени жашауда бардырыу, школланы бла сабий садланы къурулушлары, мешина жолланы тапландырыу, ал саулукъ сакълау болушлукъ системаны айнытыу, сабийлеге бийик терлю медицина болушлукъ, жашау журт сорууланы тамамлау. Бу стратегияда Къабарты-Малкъардан юч обьект барды- Эльбрус бийик тау лыжа курорту, Нальчик аэропорту бла Тырныауузну магъадан заводу. Энчи белгилегенде, Нальчик аэропортну реконструкциясы барады,Минги тау курорту тау лыжа туризмни айнытхан ал сатырлы жер боллукъду. Жангы мешина жол округну курортларын бирге байларыкъды, ол санда бизни республиканы, Къара тенгизни туристли араларын да. Промышленность секторда уа, айтханыбызча, Тырныаууздагъы магъадан заводну жангыртыргъа ал бурупдула. Экономиканы айнытхан дагъыда бир жол-ол агропромышленность комплексди. Арт жыллада консерва промышленность, кегет-жемиш отрасли, малчылыкъ да айный барады.

                          Разбивка

Журналистни иши алай тынч тюйюлдю. Ол ишчи жеринде олтуруп жазып турмайды. Алай, жалан да жазыу иш бла кюрешип да къалалмайды. Анга юлгю келтире, Заман газетни корреспонденти, кеп магъаналы китапны автору Османланы Хыйсаны атын айтыргъа сюебиз. Ол кеп жерледе бола келеди, аллай жолоучулугъуну бир кезиуюнде уа Чегем тарыны Ачы жеринде кегет бахча салыргъа мурат этип, аны жашаугъа кийиралгъанды. Былайда жауунла алай кеп жаумайдыла, жалан да кырдыгы болмаса, терек хазнасын табарса. Хыйса тенги Къулийланы Ибрагим , аны жашлары бла бирге эллюден артыкъ кегет терек орнатханды. Гюлле окъуна. Энди ала юйюрсюнюрле деген муратдадыла шуехла. Бахча айланса, туристлени келтирирбиз, терек ауанасында ала да ариу табийгъатыбызгъа къарай къууанырла деген умутлудула.

                          Разбивка

Хурметли жамауат, бизни бюгюннгю къонагъыбыз Россельхознадзорну регионлу аралы Управлениясыны бизни республикада белюмюню таматасыны орунбасары Залийханланы Къапланды. Сезню анга беребиз.

                         БТЗ

                     Разбивка

Сиз жангы хапарлагъа тынгылайсыз. Росреестрни бизни республикада Управлениясындан билдиргенлерича, энди къайсы бирибиз да жер бла обьект мюлклерибизни юслеринден соруулагъа тынгылы жууапла кепфункциялы араны белюмлеринде алыргъа боллукъбуз. Росреестр бизге, энчи иелилеге эм организациялагъа кесини болушлугъун тынчыракъ эм табыракъ берирге ал бурупду, аны ючюн системасын дайым айнытханлай барады. Ала жашаугъа кийирилгинчи тестли халда ишлейдиле. Биринчи консультацияла уа он алтынчы майдан башланнгандыла. Консультациялы башха кюнлени тизмеси  Росреестрни Управлениясыны энчи сайтында басмаланнганды.Аны бла бирге эскертгенлерича, обьектни юсюнден битеу билдириуню биз Кенг кадастр картада керюрге боллукъбуз.Энчи кабинет сервис да иги ишлейди.

                              Разбивка

Алгъада билдиргенибизча, он сегизинчи- жыйырманчы майда Нальчикде  ючюнчю ачыкъ Шимал Кавказлы жаш телю Кинокавказ эки минг жыйырма эки фестивали етерикди. Быйыл анга къыралыбызны эллю сегиз регионундан бла он жети тыш къыралдан   юч жюз алтмыш кинематографистни  ишлери кергюзтюлген эдиле. Айырыу комиссия уа он юч регионну бла юч къыралны, ол санда Къазахстанны, Юзбекни бла Къыргъызны келечилерин айыргъандыла.Юч кюнню ичинде къыркъ ишге къараргъа онг боллукъду.

                         Разбивка

Фейк и правда

Украинада энчи операциягъа Донецк халкъ республикадан тиширыуланы бла акъылбалыкъ болмагъанланы къатышдырыргъа сюедиле деген болмачы хапарла жайыладыла украинли телеграмм каналлада. Ол етюрюкдю. Бек биринчи Донецк халкъ республиканы официально сайтларында бла информациялы каналларында бу хапарны юсюнден билдириу жокъду.Экинчиден а басмаланнган етюрюк документ халкъ милицияныкъындан алыннганды.

 Разбивка – 11 часов

 Фейк и правда

   Украинли телеграмм каналланы болмачы хапарлары бла бу кюнледен Россейни Украина бла чегинде орналгъан элледен адамланы башха жерлеге кечюредиле. МЧСни Управлениясындан чертилгенича. Ол хапар етюрюкдю.Адамланы араларында къаугъа жаяргъа сюедиле да, андан айтадыла аллай хапарла. Адамланы жалан да официально халда басмаланнган билдириулеге ийнаныргъа чакъырадыла.

Аны бла,хурметли жамауат, биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун. 

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.