1уащхьэмахуэ курортым  и  лэжьыгъэр  егъэф1ак1уэн,  зраужьыным   къэриубыдэу   къуршым  зэрыдэк1    к1апсэ  гъуэгуу  6    къызэ1уахынущ. Апхуэдэу    бгылыжэ   къежэхып1эу   19,  инженер , нэгъуэщ1  инфраструктурэхэр   ухуэныри  хэтщ   программэм.  Абы  сом  миллиард 15 –рэ  сом   мелуан  200 –рэ   хуаут1ыпщынущ. 1уэхугъуэмк1э  хъыбарыр    къигъэна1уащ   Республикэм  и  1этащхьэ  К1уэк1уэ  Казбек   Къэбэрдей  — Балъкъэрым  и  Парламентым  и   депутатхэм    ща1ущ1эм.  И псалъэхэм  къыхигъэщащ  «Гуэл  Щхъуант1э  Ищхьэ «,   «Шэджэм» турист-рекреацэ комплексхэм,  «Налшык Курорт»  санаторнэ-курорт  комплексхэм  елэжьыным  адэк1и  зэрыпащэнур. Къыхигъэщащ  Налшык  къалэ    и  зэ1узэпэщыныгъэм  теухуа   инвестицэ проектхэр  гъэзащ1эн,  хьэщ1эщым  и   ухуэныгъэ,  псы 1уфэхэр  зыхуей  хуэгъазэнк1э  1уэхугъуэхэр  зэпагъэунукъым.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.