Кавказ  Ищхъэрэм   лэжьап1эк1э  ц1ыхур   къызэгъэпэщын , 1эщ1агъэл1хэр  къыщылъыхъуэнк1э   хъыбарегъащ1э   1уэхугъуэ къыхилъхьэн  и  мурадщ  Кавказ  Ищхъэрэм  и  зыужьыныгъэмк1э  институтым  Урысейм   Лэжьыгъэмрэ   социальнэ  зыужьыныгъэмк1э  и  министерствэм  и  дэ1эпыкъуныгъэк1э.    Лэжьак1уэ  1эщ1агъэм   хуэгъэхьэзырынымк1э   курыт    еджап1эхэм  2030  гъэ  пщ1ондэ  я  зыужьыныгъэм  теухуа  программэр  къигъэна1уащ     Урысей  Федерацэм  и Кавказ  1уэхущ1ап1эм  и  унафэщ1ым  и  къуэдзэ Гончаров  Николай.  Интернет-порталым и  проектыр  зэхэдгъэуващ  Урысейм  экономикэ   зыужьыныгъэмк1э  и  министр  Решетников  Максим  и   пщэрылък1э. » Сайтыр  щхьэпэщ 1энат1эк1э  ц1ыхур   къызэгъэпэщын , лэжьак1уэ  1эщ1агъэм  зэрыхуагъэхьэзыр  программэ  къэлъыхъуэн,  мыдэк1э  зи   1эщ1агъэр  зыхъуэжынухэр  егъаджэнк1э,  хьэрычэт  1уэхущ1ап1эхэм    1эщ1агъэл1  къагъуэтыныр   къадэгъэпсынщ1энк1э» , —  же1эр   Гончаров  Николай. Платформэ   тегъэщ1ап1э   яхуэхъунущ  еджап1э  къэзыуххэм, лэжьап1э  къэзылъыхъуэхэмрэ, 1энат1э   унафэщ1у  1эщ1агъэл1  къэзыщтэнухэмрэ.   Я  мурадщ   мы  къудамэр     къэрал   1уэхущ1ап1эхэм  пыщ1эныгъэ   я1эу  зэтраухуэну.  Ар  щхьэпэщ  хъыбар   зэхуахьэсын,    джын, абы   елэжьыжын  теухуауэ. 1уэхугъуэм    къыхыхьэнущ    Урысейм  Экономикэ  зыужьыныгъэмк1э,  Лэжьыгъэмрэ  социальнэ  зыужьыныгъэмк1э, Щ1эныгъэмрэ   еджап1э    нэхъыщхьэхэмк1э , Просвещениемк1э  министерствэхэр. Мыдэк1э  Кавказ  Ищхъэрэм    и  щ1ыналъэхэми  унэт1ыныгъэмк1э   я  1уэху  зытетри   къагъэна1уэнущ.   

    Республикэм  и МВД-м  наркотик  хабзэм  къемызэгъыу   зезыхьэ , зэзыгъэк1уэк1ым  к1элъыплъынымк1э  Управленэм  и  лэжьак1уэхэмрэ  Урысей  ФСБ-м и къудамэу  Къэбэрдей  — Балъкъэрым   щы1эмрэ  яубыдащ  республикэм  афьян   къизышэ  ц1ыхуищ.  Ахэр  зэрыс  автомашинэр  къащри    къыкъуахащ  тхылъымп1эпсым   к1уэц1ылъ      «героин » «метадон»     афьян  л1эужьыгъуэхэр,  ди  республикэм  щрагъэк1ын  я  мураду. Абы  ипкъ  итк1э  къызэ1уахащ  уголовнэ   1уэху  Урысей  Федерацэм и Уголовнэ  кодексым и   228-нэ   статьям  и  е-3,  е4-нэ    1ыхьэхэмк1э.  Апхуэдэу   зэхагъэк1  наркотик щхъухьхэр  сыт  хуэдиз  зэман  лъандэрэ  щ1ыналъэм  къашэмик1.

Хъыбар  нэпц1хэр.

Урысейм  Дзэ  къулыкъум  ираджэ   ипотекэ  кредит  зытелъхэм  ар  къытрахыжын  шынагъэк1э  Украинэм   ягъак1уэу    щагъэ1у  телеграм  —   каналхэм.

И пэжып1эращи,  Къэрал  хабзэм  къызэригъэувымк1э,  псэуп1э  унэ   кредитк1э  къэпщэхуамэ  абы  унафэ тезыщ1ыхьыфынур  банк  мылъку   хэзылъхьаращ, Унэр  зи  ц1эк1э   ягъэувам  и  чэзум    ахъшэр иритмэ, 1уэхум  зыри  хэ1эбэфынукъым. 

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.