УФ-м и къэрал программэр и лъабжьэу « Жылагъуэхэр егъэф1эк1уэн» 1уэхугъуэр ди республикэм зэпэщу щагъэзащ1э. Абы ипкъ итк1э мы зэманым федеральнэ, щ1ыналъэ гъуэгухэм  зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр щ1эгъэхуэбжьауэ щрагъэк1уэк1. Къапщтэмэ, мы зэманым Урыху, Анзорей,Гундэлэн,Шэджэм 2-нэ, Бабугент,Новоивановскэ, Интернациональнэ, Шэджэм Ищхъэрэ жылагъуэхэм пхырык1  автомобиль гъуэгухэр къагъэщ1эрэщ1эж.Лэжьыгъэ зэхуэмыдэхэр  км 18-м щ1игъум щрагъэк1уэк1ынущ. Ухуак1уэхэм къалэн щащ1ар  и чэзум, сентябрым и 1-м ирихьэл1эу зэф1агъэк1ыну я мурадщ.

    М.Т Мизова

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.