Дунейм и щытык1энур.

Нобэ республикэм и щ1ыналъэхэм пшэр нэхъ щебэк1ыу, п1алъэ- п1алъэк1эрэ  щ1ып1э щхьэхуэхэм уэшх къыщешхыу

    Хуабэр рес-кэм гр. 15-16

      Налшык 11-13

 Бг. Щ1ып1эхэм хуабэп градуси 2-м щынэсынущ

  Дэ нэттащ хъыбарыщ1эхэр, ф1ык1э дызэ1ущ1э.

   М.Т.Мизова

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.