Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                   Разбивка

  Сабийлени жай солуу кезиулери жууукълашды. Тередеча, анга алгъадан окъуна хазырланабыз. Единая Россия Битеуроссей партия бу сорууну ал сатыргъа сала, сабийлени къоркъуусузлукъларын эм аланы ауукъ заманнга иш бла жалчытыуну жолларын ачыкълайды. Партияны программаларындан бири къоркъуусуз жюрюшню жорукълары деп алайды. Аны чеклеринде жер жерледе сабийле жюрюгенде алагъа къоркъуулу керюннге жерлени бирлешдирген информациялы майданын къураргъа боллугъун айтадыла. Къоркъуусузлукъну жалчытыу бюгюнлюкде магъаналы ишледен бириди. Сабий лагерьлени алгъанда сез ючюн, аланы терт жюзю  керекли жорукълагъа келишмей ачылмай къалгъандыла. План бла эки минг  отузунчу жылгъа лагерьлени модернизациялаулары барлыкъды. Республикабызны энчи алгъанда быйылгъы жылда хайырлы солурукъ сабийлени саны жети миннге жетерикди. Алагъа деп къыркъ саулукъ сакълау учреждение ачыллыкъды, он сегизи стационар, жыйырма экиси уа школлада. Быйыл инфекциялы чекле кетерилип солуу жерле толусунлай ишлерикдиле.

                          Разбивка

  Россети Шимал Кавказ компанияны бизни республикада Каббалкэнерго белюмюню специалистлери быйылгъы жылны озгъан терт айыны ичинде электрокючге борчлу болгъан отуз терт бла жарым мингин ыздан кесиуге заявкала жарашдыргъандыла. Аны санында жыйырма терт минг юч жюз заявка энчи юйлери болгъанладыла. Адресли информациялы ангылатыу ишни хайыры бла борчлула бюджетге жети жюзге жууукъ миллион сом телегендиле. Ангылатыугъа эс бурмагъан минг терт жюз абонентни уа электрокюч ыздан кесерге тюшгенди. Энди ала борчдан сора ызгъа къошулуугъа телерге керекдиле- юч мингден артыкъ сом.  Борчлуса деп ачыкъланнган адам аны бир айны ичинде телемесе, электрокюч юйюне берилмей тохтайды. Быллай чеклеге жетдирмейик.  

                              Разбивка

 Къалай-алай десек да, адамланы огъурлу ишлери жамауат эсинде къаладыла. Ма анга юлгю. Бу кюнледе Коков атлы Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни окъуу лабораторияларыны бирине эл мюлк илмуланы доктору, профессор, Россейни тюз илмула академиясыны сыйлы келечиси Гергокъаланы Жамалны атын атагъандыла. Анга жоралап ингир да етгенди. Арт жылларында Гергъокъаланы Абушну жашы Жамал университетни предприятияланы электрокюч бла хайырланыулары кафедрасында ишлегенди. Мында ол бу жаны бла курсланы бардыргъанды. Тинтиу ишлерине таяна механизация бла предприятияланы энергохайырланыулары кафедрасында сейирлик класс къурагъан эди- кеп тюрлю электрокюч оборудованияла бла окъуу лабораторияны, аланы монтажларыны схемаларын. Алимни бардыргъан ишине намыс бере бийик окъуу юйню руководствосу бу лабораториягъа аны атын атаргъа оноу этгенди. Ма быллай огъурлу жумуш.

                             Разбивка

 УФСБны бизни республикада Управлениясыны бла Ич ишле министерствону келечилерини тинтиу излеу ишлерини чеклеринде  Тырныаууз шахарда жашагъан  эр киши героин наркотикни сатыу бла кюрешгени ачыкъланнганды. Барыбыз да билгенден аллай аманлыкъчылыкъ болгъанда уголовный иш ачылады. Эр кишини кесин тинтгенде уа аны хуржунунда он беш грамм наркотикни тапхандыла. Нальчик сюдюню оноуу бла анга жети жыл тутмакъ кергюзтюлгенди. Оноу жашаугъа кийирилгенди.

                             Разбивка

Фейк и правда

Украинлы Телеграмм каналлада болмачы хапарла бла Россейни банкы сомну магъанасын къатыракъ тутарча тыш къыраллы ахчагъа къайытады. Ара банк ол етюрюк хапарды деп ангылатады. Февраль айдан сомну курсу игиден иги бола барады.

                          Разбивка

Хурметли жамауат, бизни бюгюннгю къонагъыбыз Россельхознадзор Управленияны къырал инспектору Батталаны Эльдарды. Сезню анга беребиз.

                            БТЗ

                                 Разбивка- в 11 часов

 УФСБны бизни республикада Управлениясыны экстремизмге къажау оператив тинтиу ишлерини чеклеринде аллай аманлыкъчылыкъ ишге чакъыргъан жыйырма бир жыллыкъ урванчы жашны тутхандыла. Ол социально сетьлени биринде аты болмагъан бетде кергюзтюрге эркин этилмеген видео бла суратлау материалла басмалап тургъанды. Республиканы Следствие комитети бу жашны юсю бла уголовный иш ачханды. Аны аманлыкъчылыкъ ишлерине жети жылгъа дери тутмакъ кергюзтюледи.

                                    Разбивка

 Фейк и правда – в 11 часов

  Украинлы телеграмм каналлада етюрюк хапарла бла россейли рынокдан кетген компанияла артха бир заманда да къайтырыкъ тюйюлдюле. Кере келгенибизча уа, тыш къыраллы бизнес артха къайытады. Кеп компанияла атларын тюрлендиредиле.

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.