Къэбэрдей — Балъкъэрым   лъэпкъ  проект  пэрытхэр, Федеральнэ,  щ1ыналъэ  мыхьэнэ  зи1э  1уэхугъуэхэр   гъэзащ1а  зэрыщыхъум, инвестицэ проектхэр  зэрыщагъэзащ1эм  и  нэ1э  тригъэтщ республикэм  и  1этащхьэ  К1уэк1уэ  Казбек.  И Telegram — каналым  щетх: «  Мы  зэманым  делэжьми  дыпэрыхьэн  ди  мурадми    сом  миллиард  100  хуэзэу  проект  25-м   яужь  дитщ. Апхуэдэу  дыхущ1окъу  инвестицэ   нэхъыбэ  щ1ыналъэм     къызэритшэн ,  гъэзащ1эным,-  дыкъыщоджэр  1этащхьэм  и  тхыгъэм.    Зэщхьэщыхауэ  и  гугъу  ищ1ащ    хьэщ1эщхэм  я  ухуэныгъэм   ехьэл1а  документхэр  зэрагъэхьэзырым,   мэкъумэш  хозяйствэ,  псэуп1э   ухуэнк1э 1энат1э  щы1эхэр  къэгъэщ1эращ1эжын,  щ1эхэр  къызэ1ухыным   яужь  зэритым.  К1уэк1уэ  Казбек  и  псалъэхэмк1э   къэрал  щ1эгъакъуэныгъэ   ират   инвестпроектхэм,   еужьэрэк1ыу  п1алъэхэм  изагъэу  лэжьыгъэхэр  зэф1агъэк1. Л1ыщхьэр   зэреплъымк1э , 2021  гъэм  инвестицэ  хэлъхьэныгъэу   ди1ар   ипэ  гъэм   ебгъапщ1эмэ  куэдк1э   йоф1эк1ыр. Мылъку   къызыпэк1уар  ухуэныгъэ ,  мэкъумэш  хозяйствэ,   продукцэм   елэжьынымк1э  1энат1э,  туризм унэт1ыныгъэхэращ.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.