Мы гъэм , адрей блэк1а илъэсит1ым емыщхьу иужьрей уэзджынэхэр гуф1эгъуэ щытык1эм иту  еджап1эхэм къыщрагъэуащ хуиту ,зэ1ухауэ, онлайн хэмыту, нэхъыбэр хьэуа къабзэм хэту. Ди рес-м псори зэхэту мы гъэм  9,11-нэ  классхэр ныбжьыщ1эу мин 12.500-м щ1игъум  къаух- ар и псалъэхэм къыщыхэщащ КъБ-м и 1этащхьэК1уэк1уэ Казбек  школыр къэзыххэм щехъуэхъум.Еджап1эр къэзыух, балигъ гъащ1эм хэбакъуэ дэтхэнэ зы ныбжьыщ1эми дохъуэхъу и мурад дахэ псори къехъул1эну, и гум щигъаф1эхэм лъэ1эсыну.Адэк1э хъыбарыщ1эхэм къыхыдошэ Зеикъуэ къуажэ дэт 3-нэ курыт еджап1эм и унафэщ1ым и къуэдзэ Шэрхъ Саимэт.

     (  голос зав.3 шк.  сел. Заюково Шерховой)

    М.Т Мизова

Хъыбарыпц1хэмрэ абы пэджэж пэжхэмрэ.

Адэк1э псалъэмакъым къыхыдошэ « Адыгэ псалъэ» газетым къуажэ гъащ1эмрэ  экономикэмк1э къудамэм зи нэ1э тет , журналист Къумахуэ Аслъэн.

    ( Фейк. Голос Кумахова Где ложь,а где правда?)

                   Зв 55сек

М.Т.Мизова

Налшык  къалэ дэт  3-нэ школ-интернатыр нэхъ зытегъэщ1ар аутизм  зыпкърыт сабийхэр  щегъэджэнырщ, щыгъэсэнырщ, щак1элъыплъы- нырщ.Абы и закъуэкъым,сэкъат зи1э сабий  куэди  йок1уал1э абы. Псалъэмакъым къыхыдошэ 3-нэ  школ-интернатым и унафэщ1 Пэунэж Майе.

              ( голос Понежевой М.)

Редактор: М.Т.Мизова

Спорт. Сыт щыгъуи хуэдэу спортым теухуа хъыбарыф1к1э къыддэгуашэр журналист, спортымк1э обозреватель Жыласэ Замирщ..

      ( Об открытии спортплощадки в гор. Чегем     голос Жилясева)

     М.Т.Мизова

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.