Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                 Разбивка

 Республикабызны бюджетини быйылгъы жылда биринчи кварталыны керюмдюлери жети жюз миллион сом профицити бла тамамланнганды деп билдиргендиле финансла министерстводан. Юч озгъан ал айда бюджетге кийирилген ырысхы елчем он бир миллиард терт жюз минг сом эди, план керюмдюден жыйырма бир сау сегиз онлукъ процент. Къоратылыу он миллиард жети жюз миллион сом. Налогладан эки миллиард тогъуз жюз миллион сом алыннганды. Ол иги керюмдюдю деп чертиледи, ырысхы азайыуу жалан да ичгиге акцизледен кергюзтюледи. Налогладан тышында хайырыбыз жюз сексен юч миллион терт жюз минг сом, ол а жол жорукълагъа сыйынмагъанладан тазир, хакъ бла берилген болушлукъду. Пушкинли карта кийирилгенли маданият учрежденияладан да ырысхы келип башлагъанды. Республикабызны къырал борчу биринчи апрельге жети миллиард юч жюз тохсан сегиз миллион сом болгъанды, есюу Бахсандагъы къауумлу суу ызны тартыугъа бюджет кредит алыуданды.

                             Разбивка

  Комсомольская правда газет бла Газпром Межрегионгаз къаууму бирлешип бизни бу жанлы сорууларыбызгъа тынгылы жууапла алырча- Россейни газ ызлары- соруула бла жууапла деген тюзюнлей телефон ыз къурагъанын алгъада да айта тургъанбыз. Сез ючюн, озгъан жылда анга къыралны кеп регионларында жашагъанладан миннге жууукъ соруу келген эди. Алай бла, бизни асламыбыз газ бла хайырланнганыбызда анга хакъсыз къалай къошулургъа боллугъун, къаллай документле керегин билирге сюебиз. Ма  ол соруулагъа сегизинчи июньнга дери газ бла хайырланыуну бирлешдирилген операторуну специалистлери тынгылы жууапла берликдиле.           

                   Разбивка

  Школланы бошай тургъан окъуучулагъа бу кюнледе ахыр къонгуроу къагъылды. Быйылгъы окъуу жылда тогъузунчу бла он биринчи классланы бошагъанланы саны он юч миннге жетгенди. Республикабыз экзаменлени бардырыргъа толу хазырлыкъдады. Быйылгъы жылда къырал экзаменле тередеча барлыкъдыла, хазырланыу ишле озгъан жылда кемчиликлеге эс бура аланы кетере алай баргъандыла. Тогъузунчу классланы бошай тургъанланы экзаменлери майны он тогъузунда башланнгандыла, алагъа деп къыркъ алты экзаменли пункт ачылгъанды, къыркъ бешиси школлада. Экзаменлени барыуларына , ала уа тогъузунчу июльгъа дери созуллукъдула, юч мингнге жууукъ специалист къатышады- экзаменли пунктланы таматалары, къараучула,экспертле, медицина ишчиле эм башха. Он биринчи класслылагъа биринчи экзамен жыйырма алтынчы майда етгенди. Географиядан, литературадан бла химиядан. Битеу экзаменли пунктлада телефонла ишлемезча онгла этилгендиле, пропусклу халле къуралгъандыла. Сабийлеге экзамен баргъан заманда кеслерин къалай жюрютюрге кереги аллындан окъуна тынгылы ангылатылгъан эди.

                              Разбивка

Хурметли жамауат, бизни бюгюннгю къонагъыбыз Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни Отарланы Керимни атын жюрютген маданият арасыны таматасы Ахметланы Артурду. Сезню анга беребиз.

                        БТЗ

                              Разбивка

 Ич ишле Министерствону бизни республикада Управлениясындан билдиргенлерича, эл мюлк предприятияны директору  Къазанда предприятияеге нартюхню кереклисинден  жалан да жартысын жибергенди, анга теленнген он юч миллион юч жюз минг сомну уа хуржунуна салып къойгъанды. Бу аманлыкъчылыкъ бла анга материал жарашдырылгъанды. Бу адамгъа эллю тогъуз жыл болады, нальчикчиди. Уголовный ишни тинтгенде бу адамны мюлкю бла мешинасы сыйырылгъанды, банк счетуна чек салыннганды. Аны бла ол ахчаны къайтарыргъа керекди. Аманлыкъчыгъа къаллай оноу этиллигине кеп къалмай сюд къарарыкъды.

                            Разбивка

Жол патруль службасы билдиргенича, жыйырма экинчи июньнга дери ррегионубузну жолларында Эс буругъуз, сабийле деген аты бла профилактикалы акция етеди. Аны кезиуюнде сабийлени къатышыулары бла жол транспорт аварияланы санын азайтыугъа эм алагъа чек салыугъа эс бурадыла, сабийлени жанларындан жол жорукълагъа келишгенлерине ол санда. Билим бериу органланы келечилери бла бирге школлада бла сабий садлада сабийлеге жол къоркъуусузлукъну жалчытыу сорууланы сюзедиле.

                               Разбивка

  Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз. Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.