Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм ирихьэл1эу КъБ-м гъуазджэмк1э и музейм къыщызэ1уахынущ КъБ-м щ1ыхь зи1э и егъэджак1уэ Ткаченко Андрей и фэеплъу ирагъэ- к1уэк1, сабий сурэт гъуазджэм и 14-нэ Кавказ Ищхъэрэ зэхьэзэхуэр. «Дунейр сабийхэм я нэк1э» — аращ зэреджэр ди щ1ыналъэм иджы 14-нэ хъуауэ щызэхашэ а зэпеуэр.Кавказым хыхьэ куейхэм къищынэмыщ1ауэ, абы хэтыну 1эмал я1эщ Урысейм и  щ1ыпэ зэмыл1эужьыгъуэхэм я сурэтыщ1 ныбжьыщ1эхэми.Сабий сурэт зэхьэзэхуэр зи фэеплъу ирагъэк1уэк1ыр Ткаченко Андрейщ. Абы и ц1эр зэхэзмыхарэ  и 1уэхущ1афэхэм щымыгъуазэрэ  къэгъуэтыгъуейщ.  1942 гъэм хэху зауэшхуэм дэк1ри, и псэ емыблэжу,л1ыгъэрэ хэхуагъэрэ къигъэлъагъуэу зауап1э губгъуэм итащ. Бийм щысхь имы1эу зэрыпэщ1этам папщ1э зауэл1ым «Щ1ыхь» орденым и 3-нэ  нагъыщэр , Хэку зауэ орденым и 1-нэ,2-нэ дамыгъэхэр, « Кавказыр зыхъумахэм зэрыхэтам папщ1э медалыр  къыхуагъэфэщащ.. Сурэт щ1ынымк1э 1эщ1агъэ зригъэгъуэта иужь  Налшык дэт Пионерхэм я унэм сурэт щ1ынымк1э лэжьэн щ1едзэ  ик1и   студием и унафэщ1у илъэс 50-м щ1игъук1э а 1энат1эм пэрытщ.Арауи къыщ1эк1ын абы и фэеплъым пщ1э хуащ1у ноби щ1ыщытыр. Сабий сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэм нобэ сыхь 12-м щ1идзэнущ, сабий гъуазджэр зыф1эф1, дахагъэр зи гуапэ дэтхэнэми абы еплъыну 1эмал и1эщ.

    Редактор: М.Т.Мизова

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.