Донбассыр зыхъумахэм я щ1ыхьк1э Мэзкуу утыкущ1э къыщыунэхунущ мыгувэу.Къалэ думэм къызэрыщыхалъхьам ипкъ итк1э США-м и посольствэу Мэзкуу дэтым и хъуреягък1э и1э щ1ып1эм « Донбассыр зыхъумэхэм я утыку» ф1ащынущ. Къалащхьэм  и правительствэм апхуэдэ лъэ1ук1э зыхуагъэзащ «Урысей зэкъъуэтым»,КПРФ-м, «Захуагъэ здэщы1э Урысей» , «Си Москва» депутат гупхэм. « Фашизмэм и залмыгъэхэм япэщ1эт, я псэм емыблэж ди л1ыхъужьхэм апхуэдэпщ1э яхуэщ1ыныр ик1и  Пресненксэ районым абыхэм я утыкукъыщызэгъэпэщыныр яхуэфащэ дыдэу къыдолъытэ» — итщ депутатхэм я жэрдэмыр  къыда1ыгъыну  къалэ унэфэщ1хэм зэрызыхуагъазэ тхыгъэм.

   М.Т.Мизова

«Урысей зэкъуэт» политикэ партым къызэрыхилъхьам тету хадэхэк1хэм ящыщу к1эрт1офым, пхъым ,къэбыстэм, жэгундэм,  бжьыным я уасэр хамыгъэхъуэн папщ1э я нэ1э трагъэтынущ. «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и КъБ-р щ1ыналъэ къудамэм хъыбар къызэритымк1э, республикэм мы махуэхэм щык1элъоплъ уасэхэр мылъагэу зэрагъэувыпхъэм. Къэпщытэныгъэхэм къызэрагъэлъагъуэмк1э, хадэхэк1ыр къэзылэжьым игъэув уасэмрэ ахэр зыщэжхэм я деж нэса нэужь  ц1ыхухэм зэра1эрагъыхьэмрэ куэдк1э зэщхьэщок1.Апхуэдэу къэмыхъун папщ1э, 1уэхуеплъык1эщ1э къыхалъхьащ сату зыщ1ымрэ хадэхэк1ыр зеймрэ зэгуры1уэныгъэ зэрегъэщ1ыл1апхъэу. «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и КъБ-р щ1ыналъэ къудамэм хъыбар къызэрыщытщ1амк1э, къэпщытак1уэ гупым хагъэхьащ  бынунагъуэшхуэхэм ящыщи. Апхуэдэ хэк1ып1эр сэбэп  хъуну къалъытэ  хадэхэк1хэм я уасэр дэмык1уеинымк1э.

     Редактор: М.Т.Мизова

Пыдощэ хъыбарыщ1эхэм. Июным и 1-м сабийхэм зыщагъэпсэху, я узыншагъэр щрагъэф1ак1уэ лагер, зыгъэпсэхуп1э  унэхэм лэжьэн  щыщ1идзэнущ. Апхуэдэ 1уэхущ1ап1хэм мы гъэм сабийуэ мини 10-м зыщагъэпсэхунущ, я узыншагъэм щык1элъагъэплъынущ, унагъуэ хуэмыщ1ахэм щап1 сабийхэм нэхъ гулъытэ хуащ1у. Мы гъэм Урысейм и зыгъэпсэхуп1э щ1ып1эхэм зи бын зыгъэк1уэну адэ- анэхэм путевкэм щ1ат уасэм и ныкъуэр къратыжынущ.УФ-м и Президент Путин Владимир унафэ зэрищ1ам  ипкъ итк1э, абыхэм трагъэк1уэдэн мурадк1э сом меларди 5 зэрыхухахымк1э указым 1э щ1идзащ УФ-м и Правительствэм и унафэщ1  Мишустин  Михаил. Путевкэм щ1ат уасэм и зэхуэдит1ыр « Мир» картэм лъэпощхьэпо къыхэмык1ыу къыхурадзэжынущ. А псор щ1алэжьыжыр Уры- сейм туризмэм зыщегъэужьынымрэ сабийхэм я узыншагъэм егъэф1эк1уэнымрэщ.

      Редактор: М.Т.Мизова

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.