Къэралым  санкцэхэр  хэпсэук1ын,  энономикэм  зыужьыныгъэхэр  игъуэтын   ехьэл1ауэ  1уэхугъуэ  щхьэпэхэр къыхелъхьэр.  Абыхэм  языхэзщ     гъавэм    теухуа   къэрал  хабзэщ1эхэр.   Гуэдз  къагъэк1ар,  хьэжыгъэр    щэхуак1уэм  я  деж  нагъэсын  папщ1э мардэ    ягъэувахэм  и  гугъу  къытхуещ1 Россельхознадзорым  и  Кавказ  Ищхъэрэ  Щ1ыналъэ  зэхуаку  Управленэм  и 1эщ1агъэл1  Къумыкъу  Фат1има.

Урысейм   егъаджэныгъэрэ   щ1эныгъэ   нэхъыщхьэмк1э   министерствэм иригъэк1уэк1а Щ1эныгъэм  щ1алэгъуалэр  дегъэхьэхынымк1э      къэрал  псо  форумым   хэтащ  Къэбэрдей  — Балъкъэр   къэрал   университетым  и  л1ык1уэхэу  Шагин  Сергей,  щ1эныгъэмк1э   къэхутэныгъэхэмрэ  инновацэмк1э  управленэм   и унафэщ1ымрэ, \ Горбунов  Илья, вузым  щ1эныгъэмк1э  и  проректорымрэ.  2022  гъэр ООНым  игъэуващ   Щ1эныгъэм,  зэп1эзэрыту   зыужьыныгъэм     лъабжьэ  хуэхъум  и  илъэсу.   Санкцэхэр    къыдащ1ыл1ами,  Урысейм зэпигъэуакъым  щ1эныгъэ   унэт1ыныгъэмк1э  хамэ  къэралхэм  дэлажьэн.  Апхуэдэу     къэхутэныгъэрэ    щ1эныгъэмк1э   ди  лэжьыгъэхэм  щ1эупщ1эшхуэ  я1эщ.   Форумым   щытепсэлъыхьахэщ    къэхутэныгъэхэм  хэт Урысейм  щ1эныгъэмк1э   и академиям,  Нэхъыщхьэ   еджап1эхэм, школхэм   я  зэпыщ1эныгъэр   гъэбыдэн,   абы  ехьэл1ауэ щ1эныгъэмк1э  фестивальхэр,    выставкэхэр, форумхэр,  зэ1ущ1эхэр  егъэк1уэк1ын  зэрыхуейм.  Шагин  Сергей  къызэхуэсахэм  яжри1ащ  HAUKA 0 +  Урысей  псо  фестивалым  и  махуэхэр  Къэбэрдей  — Балъкъэр  къэрал   университетым    зэрыщек1уэк1ынур  октябрым  и  7-м —  и 9-хэм.   Къигъэнэ1уащ   программэр   зэрызэхэтыну  щ1ык1эр.  

Къащхъэтау    дэт    район   сымаджэщым  хэт  поликлинникэм  къэгъэщ1эращ1эжыныгъэмк1э  лэжьыгъэхэр  щок1уэк1.   Медицинэ 1уэхущ1ап1эм  куэд  щ1ат      мыпхуэдэ  1уэхугъуэхэр  къызэрыщрамыхьэ л1эрэ.  Узыншагъэр  хъумэнымк1э   пэщ1эдзэ  1уэхущ1ап1эр  зэгъэпэщыжынымк1э  программэр  ягъэзащ1эу    я  1эр  здылъэмы1эс  къэмынэу  йолэжь  ухуак1уэхэр.   Унэ  лъэгум  къыщыщ1эдзауэ  пэш  к1уэц1хэм  я    унащхьэхэр ,  мыдэк1э току  к1апсэ ,   псы  щ1эшэн,  унэ   гъэплъын  1уэхугъуэхэр,  бжэ  —  щхьэгъубжэхэр     яхъуэжащ.  Ещанэ  — епл1анэ  къатхэм  лэжьыгъэхэр  щызэф1агъэк1ащ .        Зэгъэпэщыжыныгъэ   1уэхугъуэхэр  къыщрагъажьэм    къалъытащ  медицинэ  оборудованиещ1э  зэрагъэувынур.    Лэжьыгъэхэр   зэф1агъэк1ын  я  мурадщ    илъэс   дызыхэтым.   

Росавиация  1энат1эм  игъэбыдащ   къэралым  и   ищхъэрэ  лъэныкъуэмк1э   кхъухьлъатэхэм  я  гъуэгур. Аэропорту   11-мк1э  яунэт1  хъунукъым  июным и  6-м   пщэджыжьым   сыхьэт  3-рэ   дакъикъээ  45-рэ   пщ1ондэ.  Ахэр  Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь , Элиста  къалэхэращ.  Урысейм  и  авиакомпанияхэм  ц1ыхур  къешэк1ынк1э  къагъэсэбэп  хъунущ   Сочи, Волгоград , Минеральные Воды, Ставрополь,  Мэзкуу  къалэхэр. Къэралым  и   адрей аэропортхэм я  лэжьыгъэм  зэхъуэк1ыныгъэхэр  къыхалъхьакъым.  Гъуэгу  теувэн  зи  мурадхэр  аэропортхэмрэ авиакомпанияхэмрэ  я  сайт  напэк1уэц1хэм  щеплъын  хуейщ  я  лэжьыгъэм   щ1э  къыхалъхьа  теухуауэ.   

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.